FXTM Invest Profit calculator

FXTM Invest Profit Calculator

1
Số tiền đầu tư (USD)
2
Lợi nhuận dự kiến (%)
0%
300%
3
% Chia sẻ Lợi nhuận
0%
50%
4
Tổng số tiền rút ra (USD)
0
1500
Results
USD 1500
USD 500
Số tiền được thanh toán cho Nhà quản lý dựa trên 0% chia sẻ lợi nhuận
USD 1000
Số tiền rút ròng
Scroll Top