Oznámení a uznání rizika

1. Upozornění na riziko

Potenciální klienti by si měli velmi pečlivě prostudovat následující varování před rizikem. Uvědomte si, že zde nevyšetřujeme ani nevysvětlujeme veškerá rizika spojená s operacemi s finančními nástroji. Například tento dokument nezahrnuje rizika spojená s finančními deriváty jako jsou CFD. Vysvětlujeme zde obecnou povahu rizik při operacích s finančními nástroji poctivým a nezavádějícím způsobem.

Zejména produkty nazývané Contracts for Difference (CFDs) jsou komplexní finanční produkty a nejsou určeny pro každého. CFD jsou finanční pákové produkty, které které dozrávají, když se rozhodnete uzavřít stávající otevřené pozice. Investicí v CFD se vystavujete vysokému riziku a můžete přijít o veškerý vložený kapitál.

Pokud klient nerozumí plně rizikům spojeným s každým jednotlivým finančním nástrojem, neměl by se pokoušet o žádné obchodní aktivity. ForexTime (FXTM) nebude klientům poskytovat žádné investiční poradenství ve vztahu k investicím, možným investičním transakcím nebo finančním nástrojům, nebude ani klientům dávat žádná investiční doporučení. Klienti by měli sami zvážit, které finanční nástroje jsou pro ně vhodné podle jejich vlastní finanční situace a cílů, a to před otevřením účtu u ForexTime (FXTM). Jestliže klientovi nejsou jasná rizika spojená s finančními nástroji, měl by se poradit s nějakým nezávislým finančním poradcem. Pokud klient stále nechápe tato rizika i po konzultaci s nezávislým finančním poradcem, měl by se zdržet veškerého obchodování. Nákup a prodej finančních nástrojů s sebou přináší významná rizika ztrát a škod a každý klient musí rozumět, že investiční hodnota může jak stoupat, tak klesat, a že klienti jsou sami odpovědní za tyto ztráty a škody, které mohou i převýšit objem původního investovaného kapitálu, jakmile jednou padne rozhodnutí provést obchod.

2. Uznání

Technická rizika
 1. Zákazník bude odpovědný za rizika finančních ztrát způsobená selháním informací, komunikace, elektronických nebo jiných systémů. Následkem jakéhokoli selhání systému může být neprovedení pokynu podle jeho instrukcí nebo neprovedení pokynu vůbec. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost v takových případech selhání.
 2. při obchodování prostřednictvím klientského terminálu bude zákazník odpovědný za rizika finančních ztrát způsobená:
  • (a) selháním, špatným fungováním nebo zneužitím hardwaru nebo softwaru zákazníka nebo společnosti;
  • (b) slabým internetovým připojením na straně zákazníka, na straně společnosti, nebo obou, nebo přerušením, výpadkem či selháním dodávek elektřiny z veřejných sítí nebo hackerskými útoky, nebo přetížením připojení;
  • (c) chybným nastavením klientského terminálu;
  • (d) zpožděnými aktualizacemi klientského terminálu;
  • (e) zákazníkovým nedodržováním příslušných pravidel, která jsou popsaná v uživatelské příručce klientského terminálu a na webových stránkách společnosti.
 3. Zákazník bere na vědomí, že v dobách velkého obchodního provozu může mít potíže spojit se s obchodníkem po telefonu, především pak na rychlém trhu (například v době zveřejnění makroekonomických ukazatelů).
Abnormální podmínky trhu
 1. Zákazník bere na vědomí, že v dobách abnormálních podmínek trhu může dojít k prodloužení času provedení instrukcí a žádostí.
Platforma pro obchodování
 1. Zákazník bere na vědomí, že v jednom daném okamžiku je povolené mít ve frontě pouze jednu žádost nebo instrukci. Jakmile zákazník odešle žádost nebo instrukci, veškeré další žádosti nebo instrukce odeslané zákazníkem budou ignorovány a objeví se zpráva „Pokyn je blokován“ do té doby, než dojde k provedení první žádosti nebo instrukce.
 2. Zákazník bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem informací o kotacích je kotační báze skutečného / živého serveru. Kotační báze v klientském terminálu není spolehlivým zdrojem informací o kotacích, protože spojení mezi klientským terminálem a serverem může být někdy přerušeno a některé kotace jednoduše nedorazí na klientský terminál.
 3. Zákazník bere na vědomí, že když uzavírá zadávání pokynu/modifikace/odstraňování okna nebo otevírá pozici/zavírá okno, nemá být zrušena instrukce nebo žádost, která byla odeslána na server.
 4. V případě, že zákazník neobdržel žádné výsledky o provedení dříve zaslané instrukce, ale rozhodne se instrukci opakovat, akceptuje riziko provedení transakce dvakrát místo jednou; může se však stát, že obdrží zprávu „Pokyn je blokován“, jak je uvedeno v bodu 2.5 výše.
 5. Zákazník bere na vědomí, že pokud byl čekající pokyn již proveden, ale zákazník pošle zároveň instrukci k modifikaci jeho úrovně a úrovní pokynů if-done (je-li provedeno), jedinou instrukcí, která bude provedena, bude instrukce k modifikaci stop loss a/nebo take profit (realizovat zisk) na pozici otevřené v době, kdy byl čekající pokyn spuštěn.
Komunikace
 1. Zákazník akceptuje riziko jakýchkoli finančních ztrát způsobených skutečností, že obdržel se zpožděním nebo neobdržel vůbec upozornění od společnosti.
 2. Zákazník bere na vědomí, že nešifrované informace přenášené e-mailem nejsou chráněné proti neautorizovanému přístupu.
 3. Zákazník je plně odpovědný za rizika v souvislosti s nedoručením interních poštovních zpráv obchodní platformy, které zákazníkovi zasílá společnost, protože tyto zprávy se po každých 3 kalendářních dnech automaticky odstraňují.
 4. Zákazník je zcela odpovědný za ochranu soukromých údajů, které od společnosti obdrží, a akceptuje rizika vzniku jakýchkoli finančních ztrát způsobených neautorizovaným přístupem třetích stran k obchodnímu účtu zákazníka.
 5. Společnost nenese žádnou odpovědnost za autorizovaný/neautorizovaný přístup třetích osob k informacím, včetně elektronické adresy, elektronické komunikace, osobních a přístupových dat, když jsou tyto informace přenášeny mezi společností nebo jakoukoli jinou stranou prostřednictvím internetové nebo jiné síťové komunikační platformy, telefonem, nebo jakýmkoli jiným elektronickým způsobem.
Události vyšší moci
 1. V případě vzniku událostí vyšší moci akceptuje zákazník riziko finančních ztrát.

3. Poznámka k varování před rizikem v souvislosti s trhem s cizími měnami a deriváty

 1. Toto upozornění nemůže popsat veškerá rizika a jiné významné aspekty měnového trhu a derivátů, jako jsou futures, opce a kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD). Neměli byste s těmito produkty obchodovat, pokud nerozumíte jejich povaze a rozsahu rizika, kterému se tím vystavujete. Měli byste se také spokojit s tím, že je pro vás ve vaší situaci a finanční pozici daný produkt vhodný a dostačující. Určité strategie, jako „spread“ nebo „straddle“, mohou být stejně rizikové jako prosté dlouhý nebo krátké pozice.

  I když nástroje forex a deriváty mohou být používány k řízení investičního rizika, některé z nich jsou pro mnoho investorů nevhodné. Do přímého nebo nepřímého obchodování s deriváty byste se neměli pouštět, pokud neznáte a nechápete rizika s tím spojená a skutečnost, že můžete přijít o všechny svoje peníze. Různé nástroje v sobě zahrnují různé úrovně rizika a při rozhodování, zda s takovými nástroji obchodovat, byste si měli být vědomi následujících bodů:

Pákový efekt
 1. Podle podmínek obchodování s marží mohou mít dokonce i malé pohyby trhu zásadní vliv na obchodní účet zákazníka. Je důležité poznamenat, že všechny účty obchodují pod vlivem pákového efektu. Zákazník musí uvážit, že pokud se trh pohybuje proti jeho zájmům, může zákazník utrpět totální škodu, dokonce vyšší, než je objem vložených prostředků. Zákazník je odpovědný za všechna rizika, finanční zdroje, které používá, a za zvolenou obchodní strategii.

  Velmi doporučujeme, aby si zákazníci udržovali úroveň marže (procentuální poměr jmění k nezbytné marži, který se počítá jako Jmění / Nezbytná marže * 100 %) vyšší než 1 000 %. Doporučujeme také použít nastavení Stop Loss k omezení potenciálních ztrát a nastavení Take Profit (realizovat zisk) k inkasování zisku tam, kde je pro zákazníka možné řídit jeho otevřené pozice.

  Zákazník je odpovědný za finanční ztráty způsobené otevřením pozice s použitím dočasně dostupné marže na obchodním účtu, získané jako výsledek jiné ziskové pozice (později společností zrušené) a otevřené na základě chybné kotace (Spike) nebo na základě kotace obdržené jako výsledek zjevné chyby.

Vysoce volatilní nástroje
 1. Některé nástroje se obchodují v rámci širokého denního pásma s volatilními výkyvy ceny. Z toho důvodu musí zákazník velmi pečlivě zvážit a uvědomit si, že existuje velké riziko ztrát, ale i velká možnost zisku. Cena derivátových finančních nástrojů se odvozuje od ceny majetku, ze kterého nástroj vychází (například měny, akcie, kovů, indexů apod.). Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být velmi volatilní. Ceny nástrojů a majetku, ze kterého vychází, se mohou ve velmi širokém rozpětí velmi rapidně měnit a mohou odrážet nepředvídatelné události nebo změny v podmínkách, které jsou naprosto mimo jakoukoli možnost ovlivnění zákazníkem nebo společností. Za určitých tržních podmínek může být možné, aby byl pokyn zákazníka proveden za deklarovanou cenu, která povede ke ztrátě. Ceny nástrojů a majetku, ze kterého vycházejí, budou ovlivněny, mezi jiným, změnou poměrů nabídky a poptávky, vládními, zemědělskými, komerčními a obchodními programy a politikami, národní a mezinárodní politikou a ekonomickými událostmi a převažující psychologickou charakteristikou příslušného místa trhu. Proto ani pokyny nastavení Stop Loss nemohou zaručit omezení vzniku ztráty.

  Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že nezávisle na informacích, které společnost může poskytovat, se může hodnota nástrojů měnit směrem dolů i nahoru a je dokonce i pravděpodobné, že se investice může stát bezcennou. To je způsobeno systémem marží, které s takovými obchody souvisejí, který obecně zahrnuje skromné vklady a marže v porovnání s hodnotou kontraktu, takže i relativně malý pohyb na trhu, ze kterého nástroj vychází, může mít nepoměrně dramatičtější dopad na obchod zákazníka. Pokud se pohyb na trhu, ze kterého nástroj vychází, vyvine v zákazníkův prospěch, může zákazník dosáhnout dobrého zisku, stejně však může nepříznivý pohyb nejenom rychle uvrhnout zákazníka do ztráty celého jeho vkladu, ale může navíc zákazníka vystavit i velkým dalším ztrátám.

Likvidita
 1. Některá základní aktiva nemusí být možné proměnit okamžitě na hotovost, a to následkem snížené poptávky po takových aktivech, a zákazník nemusí být schopen získat informace o jejich hodnotě nebo o rozsahu souvisejícího rizika.
Futures
 1. Transakce s futures zahrnují závazek provést nebo akceptovat dodání aktiv, ze kterých futures podle kontraktu vycházejí, v nějakém budoucím okamžiku, nebo v některých případech vyrovnat pozici hotovostí. Nesou v sobě vysokou míru rizika. Míra zadlužení nebo páka, která je za pomocí obchodů s futures realizovatelná, znamená, že malý vklad nebo platba předem může vést k velkým ztrátám, ale i k velkým ziskům. Znamená také, že relativně malé pohyby mohou vést k proporcionálně daleko větším pohybům v hodnotě vaší investice, což může být efekt pracující proti vám nebo i pro vás. Transakce s futures mají podmíněnou závaznost a vy byste si měli být vědomi následků, především požadavků na marži, které jsou vysvětleny níže.
Opce
 1. Existují opce mnoha různých typů s různými charakteristikami, které podléhají následujícím podmínkám.

  Nákup opcí:

  Nákup opcí zahrnuje nižší riziko než prodej opcí. Když se cena podkladového aktiva vyvíjí proti vám, můžete ji jednoduše nechat propadnout. Maximální ztráta je omezena cenou opční prémie a provizí nebo jiným transakčním poplatkem. V případě, že koupíte call opci na futures kontrakt, kterou následně uplatníte, získáte příslušný podkladový futures kontrakt. V takovém případě jste vystaveni riziku popsanému v investičních transakcíchfutures a podmíněných závazcích.

  Vypisování opcí:

  Vypsání opce zahrnuje značně vyšší riziko než nákup opcí. Můžete být odpovědný za maržipro udržení pozice a ztráta může představovat vyšší sumu než získaná prémie. Vypisováním opce přijímáte právní povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum v případě, že bude opce uplatněna proti vám a to bez ohledu na to, jak se tržní cena vzdálila od ceny uplatnění.Když již podkladové aktivum na prodej vlastníte (tyto opce jsou rozpoznány jako kryté call opce), riziko je sníženo. V případě, že nevlastníte podkladové aktivum (nekrytá call opce), není riziko limitováno. Pouze zkušený obchodník by měl uvažovat o vypisování nekrytých opcí a topouze v případě zvážení všech možných okolností a potenciálních rizik.

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD)
 1. Kontrakty CFD dostupné pro obchodování u společnosti jsou nedoručitelné transakce spot, které dávají příležitost realizování zisku na základě změn směnných kurzů, komodit, indexů akciového trhu nebo cen akcií, a nazývají se výchozím nástrojem. Pokud se pohyb výchozího nástroje vyvine v zákazníkův prospěch, může zákazník dosáhnout dobrého zisku, stejně však může nepříznivý pohyb nejenom rychle uvrhnout zákazníka do ztráty celého jeho vkladu, ale může navíc zákazníka vystavit i velkým dalším souvisejícím poplatkům a výdajům. Zákazník proto nesmí vstupovat do kontraktů CFD, pokud není připraven podstoupit riziko ztráty veškerých peněz, které investoval, a úhrady dodatečných poplatků a souvisejících výdajů.

  Investování do CFD s sebou nese stejná rizika jako investice do future nebo opce a vy byste si měli být vědomi toho, co je vysvětleno výše. Transakce s CFD mohou znamenat také podmíněnou závaznost a vy byste si měli být vědomi následků, jak je uvedeno níže.

Mimoburzovní transakce s deriváty
 1. Investování do CFD s sebou nese stejná rizika jako investice do future nebo opce a vy byste si měli být vědomi toho, co je vysvětleno výše. Transakce s CFD mohou znamenat také podmíněnou závaznost a vy byste si měli být vědomi následků, jak je uvedeno níže.

  Ve vztahu k transakcím v CFD, forex a drahých kovech se společností využívá společnost obchodní platformu pro transakce v CFD, která nespadá do definice uznané burzy, protože se nejedná o multilaterální obchodní zařízení, a nepožívá tedy stejný stupeň ochrany.

Cizí trhy
 1. Zahraniční trhy zahrnují různá rizika. Na požádání musí společnost poskytnout vysvětlení příslušných rizik a ochran (existují-li nějaké), které budou fungovat na jakémkoli cizím trhu, včetně rozsahu, v jakém bude akceptovat odpovědnost za jakékoli nesplnění závazku cizí firmy, prostřednictvím které obchoduje. Potenciál pro zisk nebo ztrátu z transakce na cizích trzích nebo na v cizině denominovaných kontraktech bude ovlivněn fluktuacemi směnných kurzů.
Investiční transakce s podmíněnou závazností
 1. Investiční transakce podmíněných závazků, u kterých se nejedná o marginovou transakci, si vyžadují sérií plateb oproti kupní ceně, namísto okamžitého zaplacení celé nákupní ceny. Požadavek na margin závisí od podkladového aktiva instrumentu. Požadavek na margin může být fixní nebo vypočítaný z aktuální ceny podkladového instrumentu, který naleznete na webové stránce společnosti.

  Při obchodování futures, ContractforDifference (CFD) nebo prodávání opcí můžete utrpět ztrátu všech finančních prostředků, které jste pro otevření a udržení pozice vložili. Když se trh vyvíjí proti vám, můžete být pro udržení pozice vyzváni na doplnění dalších finančních prostředků. Pokud to ve vymezeném čase neuděláte, vaše pozice může býtzlikvidovánaseztrátou a vy budete nést odpovědnost za výsledný deficit. Je třeba poznamenat, že Společnost nebude mít povinnost informovat Zákazníka o jakékoliv výzvě na dorovnání marže (margin call) pro udržení ztrátové pozice.

  Dokonce i v případě, že se nejedná o transakci marže, může sebou stále nést za jistých okolností povinnost dalších plateb nad rámec sumy, kterou jste zaplatili při zadávání kontraktu.

  Investiční transakce podmíněných závazků, které se neobchodují za podmínek uznaných nebo určených investiční burzou, pro vás mohou představovat podstatně vyšší riziko.

Záruka cennými papíry
 1. Pokud uložíte u společnosti jako zajištění záruku cennými papíry, bude se způsob postupu lišit podle typu transakce a místa, kde bude probíhat obchod. Významné rozdíly v nakládání s vaší zárukou by mohly vzniknout v závislosti na tom, zda budete obchodovat na uznané nebo neuznané investiční burze, v závislosti na pravidlech této burzy (a pravidlech souvisejícího clearingového ústavu), nebo zda budete obchodovat mimo burzu. Uložená záruka může ztratit identitu jako váš majetek, jakmile proběhnou obchody vaším jménem. Dokonce i v případě, že by vaše obchody dopadly ziskově, nemusíte získat zpět stejná aktiva, která jste uložili, a budete muset akceptovat platbu v hotovosti. Měli byste se u své firmy ujistit, jak bude s vaší zárukou nakládáno.
Poplatky a daně
 1. Předtím než začnete obchodovat, byste se měli seznámit se všemi poplatky a jinými výdaji, za které budete odpovídat. Nejsou-li některé výdaje vyjádřeny v penězích (ale například jako procento hodnoty kontraktu), měli byste se ujistit, že rozumíte skutečné peněžní hodnotě těchto poplatků či výdajů.
 2. Existuje riziko, že obchody zákazníka vedené v jakýchkoli finančních nástrojích včetně derivátů mohou podléhat dani a/nebo jiným povinnostem z důvodu př. změn legislativy nebo osobních okolností. Společnost nezaručuje, že nebude nutné platit nějaké daně nebo jiné daně z nákupu či poplatky. Zákazník je odpovědný za veškeré daně a/nebo jiné povinnosti, které mohou v souvislosti s jeho obchodováním vzniknout.
Pozastavení obchodování
 1. Za určitých obchodních podmínek může být obtížné nebo nemožné převést pozici na hotovost. Toto může například nastat v dobách rapidních pohybů cen, pokud cena během jedné seance vystoupá nebo spadne takovým způsobem, že podle pravidel obchodování na příslušné burze je další obchodování pozastaveno nebo omezeno. Nastavení Stop Loss nemusí nezbytně omezit vaše ztráty zamýšleným způsobem, protože podmínky trhu mohou znemožnit vykonání pokynu za stanovenou cenu. Navíc za určitých podmínek trhu může být provedení pokynu Stop Loss dokonce horší než jeho stanovená cena a realizované ztráty mohou být vyšší, než se předpokládalo.
Ochrany clearingového ústavu
 1. Na mnoha burzách je výkon transakce vaší firmou (nebo třetí stranou, se kterou se obchoduje vaším jménem) zaručen burzou nebo clearingovým ústavem. Tato záruka se však velmi pravděpodobně nebude ve většině případů vztahovat na vás jako zákazníka a nemusí vás ochránit, pokud vaše firma nebo jiná strana nesplní své závazky vůči vám. Na vyžádání musí společnost vysvětlit veškeré ochrany, které jsou vám poskytované podle clearingové záruky, vztahující se na kterékoli burzovní deriváty, ve kterých obchodujete. Pro tradiční opce neexistuje clearingový ústav, stejně tak neexistuje pro mimoburzovní nástroje, které nejsou obchodovány podle pravidel nějaké uznané nebo jmenované investiční burzy.
Insolvence
 1. Insolvence společnosti nebo její nedodržení závazků může vést ke zpeněžení nebo uzavření pozic bez vašeho souhlasu. V určitých situacích nemusíte získat zpět skutečná aktiva, která jste uložili jako záruku, a vy bude muset přijmout jakékoli hotovostní vyrovnání nebo jakoukoli metodu, považovanou za adekvátní.
 2. Segregované prostředky budou předmětem ochrany přiznané příslušnými nařízeními.
 3. Nesegregované prostředky nebudou předmětem ochrany přiznané příslušnými nařízeními. Nesegregované prostředky nebudou segregované od peněz společnosti a budou použity v průběhu podnikání společnosti. V případě insolvence společnosti budete zařazeni jako nezajištěný věřitel.

4. Riziko třetí strany

Toto oznámení je poskytnuto v souladu s platnými právními předpisy.

 1. Společnost může peníze od zákazníka převést na třetí stranu (např. banku, trh, zprostředkujícího makléře, burzovní protistranu nebo clearingový ústav) za účelem držení nebo kontroly, aby uskutečnila transakci prostřednictvím nebo s osobou, nebo k uspokojení zákazníkova závazku poskytnout záruku (např. požadavek na počáteční zálohu) s ohledem na transakci. Společnost nemá žádnou odpovědnost za žádné akce nebo opomenutí třetích stran, kterým peníze obdržené od zákazníka převádí.
 2. Třetí strana, které společnost převádí peníze, je může držet na souhrnném účtu, kde nemusí být možné rozlišit peníze zákazníka od peněz třetí strany. V případě insolvence nebo jakéhokoli podobného řízení v souvislosti s touto třetí stranou, může mít společnost pouze nezajištěný požadavek vůči této třetí straně jménem zákazníka a zákazník bude vystaven riziku, že peníze získané společností od dané třetí strany nebudou dostačovat na pokrytí požadavků zákazníka a dalších požadavků souvisejících s daným účtem. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost nebo závazek za žádné výsledné ztráty.
 3. Společnost může uložit peníze zákazníka u depozitáře, který může mít zaveden bezpečnostní úrok, zadržovací právo nebo zápočet ve vztahu k těmto penězům.
 4. Banka nebo makléř, se kterým společnost provádí obchody, může mít zájmy, které jsou v rozporu se zájmy zákazníka.
Scroll Top
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).