Upozornění na riziko: Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 80% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.
Upozornění na riziko: Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 80% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.

Investor Compensation Fund

1. Obecné informace

 1. Společnost ForexTime (FXTM) je v souladu se zákonem 144(I)/2007 členem Investor Compensation Fund (Kompenzační fond pro investory – ICF) pro klienty kyperských investičních společností.
 2. Účelem ICF je zajištění nároků zahrnutých klientů vůči kyperským investičním společnostem, které jsou členy ICF. V případě, že taková investiční společnost není schopna v důsledku finančního stavu, který se v nejbližší budoucnosti nezlepší, plnit své závazky, vyplatí ICF klientům kompenzaci, a to takto:
  • Zahrnutým klientům vrátí dlužné finanční prostředky nebo finanční prostředky, které tito klienti vlastní, ale zadržuje je kyperská investiční společnost v souvislosti s poskytováním investičních služeb pro tyto klienty.
  • Zahrnutým klientům doručí finanční instrumenty, které jsou v jejich vlastnictví a které na jejich účtu drží a spravuje daná kyperská investiční společnost..
 3. ICF vyplácí kompenzace maloobchodním klientům kyperských investičních společností. Kompenzace nevyplácí profesionálním klientům a vybraným protistranám.
 4. Krytí klienti některé členské společnosti ICF mohou dostat celkovou splatnou kompenzaci nepřekračující 20.000 EUR nebo 90 % krytého nároku investora, podle toho, která částka je nižší, bez ohledu na počet držených účtů, měnu a místo nabízení investiční služby.

2. Nezahrnutí klienti

 1. V souladu s příslušnými předpisy fond nevyplácí kompenzace následujícím kategoriím investorů:
  1. Následující kategorie institucionálních a profesionálních investorů:
   • investiční společnosti,
   • právnické osoby spojené se členem fondu a obecně právnické osoby, které patří do stejné skupiny společností,
   • banky,
   • úvěrová družstva,
   • pojišťovací společnosti,
   • organizace pro společné investování do převoditelných cenných papírů a jejich ovládající společnosti,
   • instituce a fondy sociálního pojištění,
   • investoři označení členem fondu (na základě jeho požadavku) jako profesionálové podle článku 14 a 15 Code of Professional Conduct of IFs (Kodex profesionálního jednání investičních společností),
  2. Státy a mezinárodní organizace
  3. Centrální, federální, konfederativní, regionální a místní orgány státní správy
  4. Společnosti přidružené k členské společnosti
  5. Manažeři a administrativní pracovníci člena fondu
  6. Akcionáři člena fondu s alespoň 5% přímou nebo nepřímou účastí na akciovém kapitálu člena fondu nebo jejich partneři, kteří osobně ručí za závazky člena fondu a osoby odpovědné za provádění finančního auditu člena fondu podle zákona, tj. například autorizovaní auditoři.
  7. Investoři s podílem na společnostech spojených se členem fondu a obecně se skupinou společností, do které člen fondu patří, místa nebo pozice uvedené v odstavci (5) a (6).
  8. Příbuzní druhého stupně a druhové a družky osob uvedených v odstavcích (5), (6) a (7) a třetí strany, které jednají jejich jménem.
  9. Kromě investorů popsaných v odstavci (2) paragrafu 55 zákona 144(I), investoři – klienti člena fondu odpovědní za skutečnosti související se členem fondu, které zapříčinily jeho finanční potíže nebo přispěly ke zhoršení jeho finanční situace, nebo takoví investoři – klienti, kteří z těchto skutečností získali prospěch.
  10. Investoři v podobě společností, které z důvodu své velikosti nemohou sestavovat soubornou rozvahu podle zákona o obchodních společnostech nebo podle odpovídajícího zákona členského státu Evropské unie.
 2. V případech popsaných v odstavcích 2.1 [(5), (6), (7) a (8)] fond pozastaví vyplácení kompenzace (o čemž náležitě informuje zainteresované strany) až do dosažení konečného rozhodnutí v otázce, zda se daného případu kompenzace týká.
Scroll Top