Upozornění na riziko: Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 80% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.
Upozornění na riziko: Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 80% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.

Pochopení rizik a utajení informací

Toto oznámení dostáváte na základě ustanovení relevantní legislativy a v souladu se zákonem č 87(I)/ 2017, podle něhož se řídí Forextime Limited (dále jen Společnost).

1 Upozornění na rizika

 1. Budoucí Klienti by měli velmi pečlivě prostudovat následující upozornění na rizika. Vezměte prosím na vědomí, že neodkrýváme a nevysvětlujeme veškerá rizika ani ostatní významné aspekty spojené s obchodováním Finančních nástrojů (včetně Kontraktů na vyrovnání rozdílu, dále jen „CFD“). Nastíníme pouze všeobecně, v čem spočívají rizika spojená s obchodováním Finančních nástrojů, a to férovým způsobem a bez zavádějících informací. Společnost provádí pokyny týkající se jednoho nebo více finančních nástrojů, zejména CFD na zahraniční měnu, CFD na komodity, CFD na spotové kovy, akciové CFD a CFD na indexy. Společnost působí v postavení hlavního partnera, a proto bude jediným Místem exekuce při provádění pokynů Klienta týkajících se CFD.
 2. CFD jsou složitým finančním produktem, který není vhodný pro všechny investory. CFD jsou pákové produkty, které dospějí ke splatnosti, když se uzavře současná otevřená pozice. Investováním do CFD člověk podstupuje vysoké riziko a může se stát, že při něm ztratí veškerý investovaný kapitál.
 3. Pokud klient nezná rizika spojená s obchodováním Finančních nástrojů nebo těmto rizikům úplně nerozumí, neměl by se účastnit žádného obchodování. Klienti by neměli riskovat víc peněz, než je výše ztráty, jakou jsou ochotni akceptovat. Před požádáním o obchodní účet u Společnosti nebo před provedením pokynu by měli Klienti pečlivě zvážit, který Finanční nástroj je pro ně vhodný, s přihlédnutím k jejich situaci a finančním prostředkům. Pokud klient nerozumí dobře rizikům spojeným s obchodováním Finančních nástrojů, měl by se poradit s nezávislým finančním poradcem. Pokud ani po konzultaci s poradcem stále nerozumí těmto rizikům, měl by se zdržet obchodování.
 4. Koupě a prodej Finančních nástrojů jsou spojeny s výrazným rizikem ztrát a škod a každý Klient si musí uvědomit, že hodnota jeho investice může stoupnout i klesnout. Jakmile se klienti rozhodnou obchodovat, nesou odpovědnost za ztráty a škody, které by mohly způsobit ztrátu veškerého jejich investovaného kapitálu.

2 Skutečnosti, které klient bere na vědomí

Technická rizika
 1. Společnost přikládá velkou důležitost provádění pokynů Klientů a neustále usiluje o nejvyšší možnou rychlost exekuce, jakou umožňují současné technologie a komunikační spojení. Klient ponese odpovědnost za rizika finančních ztrát způsobených chybou v informacích, komunikaci, elektronických nebo jiných systémech. Klient může například dávat telefonické instrukce k modifikaci nebo uzavření pozice. Klient ponese odpovědnost za bezpečnost svých Přístupových údajů. Pokud Klient provede transakce v elektronickém systému (Obchodní platforma), bude vystaven rizikům spojeným se systémem, včetně výpadků a chyb hardwaru a softwaru (Internet / Servery). Například může být zpoždění na platformě Společnosti při přijímání objednávky a toto může ovlivnit cenu exekuce. Výsledkem jakékoli chyby systému pak může být to, že pokyn se buď neprovede podle instrukcí Klienta, nebo se neprovede vůbec. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost v případě takovéto chyby.
 2. Při obchodování přes Klientský terminál ponese Klient odpovědnost za rizika finančních ztrát způsobených:
  • Chybou v hardwaru nebo softwaru Klienta nebo Společnosti, jejich špatným fungováním nebo nesprávným používáním;
  • Špatným internetovým připojením buď na straně Klienta nebo Společnosti nebo obojího dohromady. Patří sem přerušení internetu, výpadky přenosu, závady veřejné elektrické sítě, přetížení spojení nebo hackerské útoky;
  • Nesprávným nastavením v Klientském terminálu;
  • Opožděnými aktualizacemi Klientského terminálu;
  • Tím, že se Klient neřídil podle platných pravidel popsaných v uživatelské příručce ke Klientskému terminálu a na webových stránkách Společnosti.
 3. Klient rozumí tomu, že při velkém toku obchodů může mít určité potíže s telefonickým spojením s Dealerem, zejména na Rychlém trhu (například při zveřejnění klíčových makroekonomických ukazatelů).
Abnormální tržní podmínky
 1. Klient bere na vědomí, že při Abnormálních podmínkách na trhu se může prodloužit období, během něhož se provádějí Instrukce a Požadavky.
Obchodní platforma
 1. Klient bere na vědomí, že v jednu chvíli může být ve frontě pouze jeden Požadavek nebo Instrukce. Jakmile Klient odeslal Požadavek nebo Instrukci, jakékoli další Požadavky nebo Instrukce odeslané Klientem se budou ignorovat a zobrazí se zpráva „Pokyn je zablokován“, dokud se neprovede první Požadavek nebo Instrukce.
 2. Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem informací o Toku cen je zdroj na reálné/živé Cenové bázi Serveru. Cenová báze na Klientském terminálu není spolehlivým zdrojem informací o Cenovém toku, neboť spojení mezi Klientským terminálem a Serverem může být v nějakém momentě přerušeno a některé z Cen se jednoduše nemusí dostat až na Klientský terminál.
 3. Klient bere na vědomí, že jakmile Klient uzavře okno pro umístění/modifikaci/odstranění pokynu nebo okno pro otevření/uzavření pozice, Instrukce nebo Požadavek, které byly zaslány na Server, nebudou zrušeny.
 4. Pokud Klient neobdržel výsledek exekuce dříve zaslané Instrukce, ale rozhodne se Instrukci zopakovat, pak Klient přijímá riziko, že budou provedeny dvě transakce místo jedné. Klient však může dostat zprávu „Pokyn je uzamčen“, jak je popsáno v bodě 5 výše.
 5. Klient bere na vědomí, že pokud byl Čekající pokyn již proveden, ale Klient pošle instrukci pro modifikaci jeho úrovně a zároveň úrovní pokynů „If-Done“ (pokyny ve dvou krocích, kdy provedení druhého je podmíněno provedením prvního), jediná Instrukce, která bude provedena, je Instrukce pro modifikaci úrovní Stop Loss a/nebo Take Profit u otevřené pozice, až bude spuštěn Čekající pokyn.
Komunikace
 1. Klient bude akceptovat riziko jakýchkoli finančních ztrát způsobených tím, že došlo ke zpoždění oznámení a/nebo tím, že od Společnosti neobdrží žádná oznámení.
 2. Klient bere na vědomí, že nešifrované informace přenášené e-mailem nejsou chráněny před jakýmkoliv nepovoleným přístupem.
 3. Klient je plně odpovědný za rizika související z nedodanými interními e-maily obchodní platformy, které Společnost zasílá Klientovi, neboť tyto zprávy jsou automaticky smazány během 3 (tří) kalendářních dnů.
 4. Klient je plně odpovědný za zachování důvěrnosti informací přijatých od Společnosti a přijímá riziko jakýchkoli finančních ztrát způsobených nepovoleným přístupem třetí strany na Obchodní účet Klienta.
 5. Společnost neponese žádnou odpovědnost, pokud získají autorizované/neautorizované třetí osoby přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních dat a přístupových dat až se budou výše uvedené přenášet mezi Společností nebo jakoukoli jinou stranou za použití internetu nebo jiných zařízení síťové komunikace, telefonů nebo jakýchkoli jiných elektronických prostředků.
Událost vyšší moci
 1. V případě zásahu Vyšší moci bude Klient akceptovat riziko finančních ztrát.

3 Upozornění na rizika pro forex a deriváty

 1. Toto oznámení nemůže odhalit veškerá rizika a ostatní významné aspekty forexových a derivátových produktů, jako jsou Kontrakty na vyrovnání rozdílů. Klient by neměl obchodovat s těmito produkty, pokud nechápe jejich podstatu a míru jejich vystavení riziku. Tyto produkty jsou rizikové a vyžadují pravidelné monitorování (zejména při vyšší páce a/nebo volatilních trzích). Klienti by se měli ujistit, že produkt je pro ně vhodný s ohledem na jejich situaci a finanční pozici. Určité strategie, jako je pozice „spread“ nebo „straddle“ mohou být stejně rizikové jako jednoduchá pozice Long nebo Short.
 2. Ačkoliv forexové a derivátové nástroje se mohou používat pro řízení investičního rizika, některé z těchto produktů jsou pro mnohé investory nevhodné. Klienti by neměli obchodovat přímo či nepřímo s deriváty, pokud neznají a nechápou rizika spojená s tímto obchodováním i to, že mohou ztratit všechny svoje peníze. Různé nástroje mají různou míru vystavení riziku a při rozhodování o tom, zda obchodovat takové nástroje, by měl mít klient na paměti následující body:
Pákový efekt
 1. Podle podmínek maržového obchodování mohou mít i malé pohyby na trhu velký vliv na Obchodní účet Klienta. Je důležité uvést, že všechny účty obchodují pod pákovým efektem. Klient musí vzít v úvahu také to, že pokud se trh pohybuje proti němu, může utrpět celkovou ztrátu veškerých vložených prostředků. Klient zodpovídá za veškerá rizika, finanční zdroje, které Klient využívá i za zvolenou strategii obchodování.
 2. Velmi se doporučuje, aby Klient udržoval úroveň marže (procento poměru kapitálu a nezbytné marže *, které se počítá jako kapitál / nezbytná marže * 100%) minimálně na úrovni 1 000 %. Zároveň se doporučuje, aby se zadal Stop Loss pro omezení potenciálních ztrát a Take Profit pro výběr zisků, když nebude pro Klienta možné spravovat jeho Otevřené pozice.
 3. Klient bude zodpovídat za veškeré finanční ztráty způsobené otevřením pozice použitím přechodného přebytku Volné marže na Obchodním účtu, který získal díky ziskové pozici (později Společností zrušené) otevřené na Chybné ceně (výrazné vychýlení ceny v krátké době, tzv. Spike) nebo na ceně získané v důsledku Zjevné chyby.
Nástroje s vysokým kolísáním, cenové pohyby a význam Slippage, neboli Skluz.
 1. Některé Nástroje se obchodují s širokými intradenními rozsahy s kolísáním cen. Proto musí Klient vzít v úvahu, že existuje vedle možnosti zisku také vysoké riziko ztráty. Cena derivátových finančních nástrojů je odvozena z ceny podkladového aktiva, k němuž se nástroje vztahují (například měna, akcie, kovy, indexy apod.). Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být vysoce kolísavé. Ceny nástrojů a podkladového aktiva mohou rychle kolísat přes široká rozpětí a mohou odrážet nepředvídatelné události nebo změny podmínek, které jsou mimo kontrolu Klienta i Společnosti. Za určitých tržních podmínek se může stát, že bude nemožné provést Klientův pokyn za uvedenou cenu, což povede ke ztrátám. Ceny nástrojů a podkladového aktiva budou mimo jiné ovlivněny proměnlivými vztahy mezi nabídkou a poptávkou, vládními, zemědělskými a obchodními programy a politikami, národními a mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a převládajícími charakteristikami relevantního trhu. Proto pokyn Stop Loss nemůže garantovat omezení ztráty.

  Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že bez ohledu na jakékoliv informace, které by mohla nabízet Společnost, může hodnota nástrojů kolísat dolů nebo nahoru a existuje dokonce i možnost, že hodnota investice se sníží až na nulu. Důvodem je systém obchodování s marží, který se aplikuje na takovéto obchody, což obvykle zahrnuje relativně nízký vklad nebo marži z hlediska celkové hodnoty kontraktu. Relativně malý pohyb na podkladovém trhu může mít neúměrně dramatický dopad na obchodování Klienta. Pokud bude pohyb na podkladovém trhu ve prospěch Klienta, Klient může dosáhnout dobrého zisku, ale stejně malý pohyb v opačném směru může nejen rychle způsobit ztrátu celého vkladu Klienta, nýbrž může vystavit Klienta velké dodatečné ztrátě.

 2. V této fázi je důležité zmínit se o Skluzu (Slippage), k němuž obvykle dochází během období vysokého kolísání. To nastává tehdy, když obchodník provedl pokyn za cenu, která je jiná než cena, jaká se u příslušného obchodu očekávala. Existují dva druhy skluzu - kladný a záporný. Kladný skluz nastane, když se provede pokyn za lepší cenu, než byla požadovaná cena. Negativní skluz je přesně opačná situace, a proto by měl Klient vzít v úvahu možná rizika a/nebo rizikové situace, do jakých by se mohl dostat. Ke skluzu může dojít ve všech nabízených účtech a typech pokynů a se všemi metodami exekuce.

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud dojde na trhu ke skluzu, pokyny budou provedeny za příští dostupnou cenu, v případě tržní exekuce. Při vstupu na trh a výstupu z trhu ve standardním a centovém účtu dochází k okamžitým rekotacím exekuce (tj. pokud není k dispozici požadovaná cena, aktuální dostupná cena se pošle Klientovi pro potvrzení exekuce a Klient musí explicitně souhlasit s přijetím rekotované ceny před provedením pokynu).

 3. Kolísání na trhu může celkově ovlivnit cenu, rychlost a objem. V období kolísání, kdy probíhá oznámení důležitých zpráv a zveřejnění důležitých údajů, je proto obchodování neuvěřitelně rizikové a vzhledem k tomu, že nemusí platit nejlepší kritéria exekuce, jak je uvedeno na našich webových stránkách, exekuce bude provedena vždy podle první dostupné ceny.
Likvidita
 1. Některá podkladová aktiva nemusí být okamžitě likvidní v důsledku snížené poptávky po podkladovém aktivu a Klient nemusí být schopen získat informace o jejich hodnotě ani rozsah souvisejících rizik.
Kontrakty na vyrovnání rozdílu
 1. CFD, které jsou k dispozici pro obchodování u Společnosti jsou spotové transakce bez dodání (non-deliverable) umožňující vydělávat na změnách v měnových kurzech, cen komodit, hodnot indexů akciových trhů nebo cen akcií (jinými slovy změnách v podkladových nástrojích). Pokud je pohyb podkladového nástroje ve prospěch Klienta, Klient může získat slušný zisk, ale podobně malý pohyb trhu v opačném směru může způsobit rychle nejen ztrátu veškerého vkladu Klienta, ale také nutnost platit dodatečné provize i ostatní výdaje. Klient nesmí vstupovat do obchodování CFD, pokud není ochoten podstoupit riziko, že ztratí veškeré peníze, které investoval a/nebo bude muset zaplatit další provize a jiné výdaje.
 2. Investice do Kontraktů na vyrovnání rozdílu jsou stejně rizikové jako investování do future nebo opce a Klient by si měl uvědomovat výše uvedená rizika. Obchodování s Kontrakty na vyrovnání rozdílu mohou mít také podmíněnou odpovědnost a Klienti by si měli uvědomovat důsledky této skutečnosti, jak je uvedeno níže.
Mimoburzovní transakce s deriváty
 1. CFD na forex, CFD na komodity, CFD na spotové kovy, akciové CFD a CFD na indexy jsou mimoburzovní transakce. Klient bere na vědomí, že transakce s CFD, do nichž vstupuje u Společnosti, neprobíhají na uznávané burze a spíše se dělají přes trh OTC, a proto mohou být pro Klienta rizikovější než transakce na regulované burze. Zatímco některé mimoburzovní trhy jsou vysoce likvidní, transakce s mimoburzovními nebo nepřevoditelnými deriváty mohou představovat větší riziko než investování do burzovních derivátů, protože není žádný burzovní trh, na němž lze uzavřít Otevřenou pozici. Může se stát, že nebude možné likvidovat existující pozici, zhodnotit hodnotu pozice vyplývající z mimoburzovní transakce, či zhodnotit vystavení riziku. Ceny Bid a Ask nemusí být kótované a dokonce i tam, kde kótované jsou, budou nastaveny dealery obchodujícími s těmito nástroji, a proto může být těžké stanovit, jaká je férová cena.
 2. Co se týče obchodních transakcí s CFD na forex, CFD na komodity, CFD na spotové kovy, akciovými CFD a CFD na indexy, Společnost používá obchodní platformu pro transakce s CFD, která neodpovídá definici uznávané burzy, neboť toto není mnohostranný systém obchodování, a tudíž nemá stejnou ochranu jako uznávaná burza.
Zahraniční trhy
 1. Zahraniční trhy představují různá rizika. Na požádání musí Společnost vysvětlit relevantní rizika a ochrany (pokud existují), které budou fungovat na veškerých zahraničních trzích, i rozsah odpovědnosti, jaký přijme za neplnění zahraniční firmy, se kterou obchoduje. Možnost zisku nebo ztráty z transakcí na zahraničních trzích nebo v kontraktech denominovaných v zahraniční měně bude ovlivněna kolísáním směnných kurzů měn.
Investiční transakce s podmíněným závazkem
 1. Při investičních transakcích s marží a omezenou odpovědností je požadováno, aby Klient provedl sérii plateb proti kupní ceně místo okamžitého zaplacení celé kupní ceny. Požadavek na marži bude záviset na podkladovém aktivu nástroje. Požadavky na marži mohou být fixní nebo vypočtené z aktuální ceny podkladového nástroje, kterou je možné najít na webových stránkách Společnosti.
 2. Při obchodování CFD může Klient utrpět celkovou ztrátu finančních prostředků, které vložil pro otevření a udržení pozice. Pokud se trh pohne proti němu, může se stát, že bude vyzván, aby zaplatil rychle dodatečné prostředky pro udržení pozice. Pokud Klient nevloží prostředky do stanovené lhůty, jeho pozice může jít do likvidace jako ztráta a Klient ponese odpovědnost za následný deficit. Společnost nebude mít povinnost poslat Klientovi Margin Call pro udržení ztrátové pozice.
 3. I kdyby u transakce nebyla povinná marže, může přesto existovat povinnost dělat další platby za určitých okolností - nad rámec částky, kterou Klient zaplatil, když uzavřel kontrakt.
 4. Investiční transakce s podmíněnou odpovědností, které se neobchodují na uznávané investiční burze nebo nesplní její pravidla, mohou vystavit Klienta podstatně větším rizikům.
Kolaterál
 1. Pokud Klient vloží u Společnosti kolaterál jako zajištění, s tímto kolaterálem bude naloženo různými způsoby podle typu transakce a podle toho, kde se obchoduje. Ke kolaterálu se může přistupovat různými způsoby podle toho, zda klient obchoduje na uznávané nebo určené investiční burze s tím, že platí pravidla této burzy, nebo zda obchoduje mimo burzu. Vložený kolaterál může ztratit identitu coby majetek Klientů poté, co se uskuteční obchod jejich jménem. I kdyby bylo nakonec obchodování Klientů ziskové, nemusí získat zpět aktiva, která vložili a může se stát, že budou muset akceptovat platbu v hotovosti. Klient by si měl zjistit od firmy, jak bude naloženo s kolaterálem.
Provize a daně
 1. Předtím, než klienti začnou obchodovat, měli by si uvědomit, jaké provize a ostatní poplatky jim budou účtovány. Pokud nějaké poplatky nebudou vyjádřeny peněžně (ale například jako procento hodnoty kontraktu), Klient by měl zajistit, že chápe skutečnou peněžní hodnotu poplatků. Například při otevření pozice v některých typech CFD může být požadováno, aby Klient zaplatil provizi nebo financoval poplatky, jejichž částka je zveřejněná na webových stránkách Společnosti. Mohou se účtovat provize buď jako procento z celkové hodnoty obchodu nebo jako fixní částka. Hodnota otevřených pozic u některých typů CFD se zvyšuje nebo snižuje denní sazbou swapu během života kontraktu. Swapové sazby vycházejí z převládajících tržních úrokových sazeb, které se mohou v průběhu času lišit. Pro všechny typy CFD, které nabízí Společnost, se provize a poplatky na financování nezahrnují do kótované ceny Společnosti a účtují se explicitně z účtu Klienta.
 2. Existuje riziko, že Klientovy obchody s různými Finančními nástroji, včetně derivátů, mohou být nebo se mohou stát předmětem daně a/nebo jakékoliv povinnosti kvůli změnám v legislativě nebo jeho osobní situaci. Společnost negarantuje, že se nebude platit daň a/nebo jakýkoliv typ kolku či úředního poplatku. Klient sám nese odpovědnost za veškeré daně a/nebo jakékoli jiné povinnosti a/nebo poplatky a/nebo výdaje, které by se mohly objevit v souvislosti s jeho obchody.
Přerušení obchodování
 1. Za určitých podmínek může být obtížné nebo nemožné likvidovat pozici. Může se tak stát například v dobách rychlých cenových pohybů, pokud cena stoupne nebo klesne během jedné obchodní seance do takové míry, že podle pravidel relevantní burzy bude obchodování přerušeno nebo omezeno. Když použijeme Stop Loss, nemusí se nutně omezit ztráty na cílové částky, protože podmínky na trhu mohou znemožnit provedení Pokynu za stanovenou cenu. Za určitých podmínek na trhu může být navíc provedení pokynu Stop Loss horší než jeho stanovená cena a realizované ztráty mohou být větší, než se očekávalo.

  Cena Společnosti za určitý CFD se vypočte podle reference k ceně relevantního podkladového aktiva, kterou získá Společnost z externích referenčních zdrojů třetí strany. Ceny Společnosti je možné najít na webových stránkách Společnosti. Pokud cena dosáhne na úroveň pokynů jako např. Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, tyto pokyny budou uzavřeny. Za určitých podmínek obchodování se však může stát, že nebude možné provádět pokyny (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) za stanovenou cenu Klienta. Proto nemusí vždy tyto pokyny omezit ztráty Klienta v případě vysoce kolísavých obchodních podmínek, například v podkladovém aktivu nebo referenční ceně. V tomto případě má Společnost právo provést pokyn za první dostupnou cenu. To se může stát, jak již bylo uvedeno, v dobách rychlých cenových pohybů, pokud cena stoupne nebo klesne během jedné obchodní seance do takové míry, že podle pravidel relevantní burzy je obchodování přerušeno nebo omezeno. Může se to stát také při zahájení obchodní seance. Minimální úroveň pro vložení pokynů Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit a Sell Stop pro konkrétní CFD je specifikována ve Specifikacích Kontraktu na hlavních webových stránkách Společnosti. Obecně klade Společnost velký důraz na kvalitu a úroveň cenových údajů, které Společnost přijímá z externích zdrojů s cílem poskytnout Klientům konkurenceschopné cenové nabídky. Společnost však negarantuje, že její kótované ceny budou stejně dobré nebo lepší, než cena, která by mohla být k dispozici někde jinde.

Platební neschopnost
 1. Společnost využívá adekvátní opatření pro zajištění aktiv a vlastnických práv Klientů pro případ platební neschopnosti Společnosti. Avšak platební neschopnost nebo neplnění Společnosti může vést k tomu, že pozice se budou likvidovat nebo uzavírat bez souhlasu Klienta. Za určitých okolností nemusí Klient získat zpět skutečná aktiva, která byla vložena jako kolaterál a bude muset přijmout veškeré dostupné platby v hotovosti nebo jakoukoli jinou metodou, která bude považována za vhodnou.
 2. Oddělené prostředky budou podléhat ochraně na základě platných předpisů. Společnost může držet Oddělené prostředky jménem Klienta na odděleném účtu mimo EU nebo předat peníze držené jménem Klienta zprostředkujícímu makléři, agentovi vypořádání nebo protistraně OTC mimo EU. Právní a regulační režim, jemuž bude podléhat takováto osoba, bude jiný než pro osobu z EU, a v případě platební neschopnosti nebo jakéhokoli jiného podobného neplnění takové osoby se může s penězi Klienta nakládat jinak, než pokud by byly peníze držené na odděleném účtu v EU. Společnost neponese odpovědnost za platební schopnost, skutky nebo opomenutí jakékoli třetí strany, ke které se vztahuje toto ustanovení.
 3. Veškeré prostředky Klientů jsou vedeny na oddělených účtech oddělených od prostředků Společnosti.

4 Riziko Třetí strany

Toto oznámení se poskytuje Klientovi v souladu s platnou legislativou.

 1. Společnost může předat peníze přijaté od Klienta třetí straně (např. bance, trhu, zprostředkujícímu makléři, protistraně OTC nebo clearingovému centru), aby je měla v držení nebo pod kontrolou s cílem provést Transakci s touto osobou nebo jejím prostřednictvím nebo aby uspokojila Klientův závazek poskytnout kolaterál (např. počáteční požadavek na marži) v souvislosti s Transakcí. Společnost nenese odpovědnost za žádné skutky či opomenutí jakékoli třetí strany, které předá peníze přijaté od Klienta.
 2. Třetí strana, které Společnost předá peníze, je může držet na souhrnném účtu a nemusí být možnost oddělit prostředky od peněz Klienta či od peněz třetí strany. V případě platební neschopnosti nebo jakýchkoli jiných podobných procesů v souvislosti s onou třetí stranou může Společnost mít pouze nezajištěnou pohledávku vůči třetí straně jménem Klienta a Klient bude vystaven riziku, že peníze, které přijme Společnost od třetí strany, nebudou dostatečné pro uspokojení pohledávek Klienta pohledávkami souvisejícími s relevantním účtem. Společnost nepřijímá jakoukoli odpovědnost za ztráty vyplývající z výše uvedeného.
 3. Společnost může držet peníze Klienta jménem Klienta mimo prostor EHP. Právní a regulatorní režim týkající se jakékoli takové Úvěrové instituce bude jiný než na Kypru a v případě platební neschopnosti nebo jakéhokoli podobného procesu v souvislosti s onou Úvěrovou institucí se může s penězi Klienta nakládat jinak, než jak by se s nimi nakládalo, pokud by se peníze držely v bance na účtu v Kypru. Společnost neponese odpovědnost za platební neschopnost, činy nebo opomenutí jakékoli třetí strany, které se týká tento odstavec.
 4. Společnost může vložit prostředky Klienta do depozitáře, který může mít určitý zástavní nárok nebo právo nebo právo kompenzace v souvislosti s těmito penězi.
 5. Zájmy Banky nebo Brokera, jejichž prostřednictvím Společnost obchoduje, by mohly být proti Zájmům Klienta.

5 Řízení tržních rizik

 1. Tržní riziko je riziko ztrát v případě, kdy hodnota investic během určitého časového období poklesne v důsledku ekonomických změn nebo událostí, které ovlivní velkou část trhu.
 2. Tržní riziko se může rozdělit do následujících kategorií:

Poziční riziko: Týká se pravděpodobnosti ztráty spojené s konkrétní obchodní pozicí (dlouhou nebo krátkou) kvůli změnám cen.

Riziko úrokových sazeb: Riziko, že reálná hodnota budoucích toků peněz finančního nástroje bude kolísat kvůli změnám v tržních úrokových sazbách.

Riziko komodit: Týká se nejistot v budoucích tržních cenách a výše budoucího příjmu, která je způsobena kolísáním cen komodit. Těmito komoditami může být ropa, kovy, plyn, elektřina, apod.

Riziko měnových kurzů: Jedná se o finanční riziko, které existuje, když je finanční transakce denominována v měně jiné než základní měně Společnosti. Riziko měnových kurzů ve Společnosti je ve skutečnosti řízeno nastavením a kontrolou limitů směnných kurzů, například zavedením maximální hodnoty expozice konkrétnímu měnovému páru i prostřednictvím využívání analýzy citlivosti.

Scroll Top