جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه به دلیل عدم تغییر سیاست پولی، یک کار معتبر انجام داد و هنوز هم می تواند انتظارات بازار را به بهترین وجه ممکن برآورده سازد. البته با وجود عدم تغییرات و اصلاح اندک بیانیه FOMC، بانک فدرال رزرو نشان داده است که هر کاری که در توانش برای حمایت از اقتصاد باشد... پست کامل