Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Investor Compensation Fund

1. Informacje ogólne

 1. Zgodnie z zapisami ustawy nr 144(I)/2007 ForexTime (FXTM) jest członkiem Investor Compensation Fund (ICF) dla klientów Cyprus Investment Firms (CIF).
 2. Zgodnie z zapisami ustawy nr 144(I)/2007 ForexTime (FXTM) jest członkiem Investor Compensation Fund (ICF) dla klientów Cyprus Investment Firms (CIF).
  • W ramach świadczenia usług inwestycyjnych zwraca środki należne swoim Klientom bądź środki do nich należące, lecz wstrzymane przez CIF.
  • Dostarcza swoim Klientom instrumenty finansowe, które do nich należą i nad którymi kontrolę sprawuje w ich imieniu odpowiedni CIF.
 3. ICF świadczy usługi detalicznym klientom CIF. Powoduje to wyłączenie klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów.
 4. Objęci ochroną klienci firmy członkowskiej ICF mogą otrzymać całkowitą należną rekompensatę w wysokości nie większej niż 20.000 EUR lub 90% roszczenia ubezpieczonego inwestora, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, niezależnie od liczby posiadanych rachunków, waluty i miejsca oferowania usługi inwestycyjnej.

2. Wyłączeni klienci

 1. Zgodnie z odpowiednimi przepisami Fundusz nie wypłaca odszkodowań następującym rodzajom inwestorów:
  1. Kategorie instytucjonalnych i profesjonalnych inwestorów:
   • Firmy inwestycyjne (IF – Investment Firms)
   • Jednostki prawne powiązane z firmami członkowskimi Funduszu i należące do tej samej grupy firm
   • Banki
   • Spółdzielnie kredytowe
   • Firmy ubezpieczeniowe
   • Zbiorowe organizacje zajmujące się inwestowaniem w zbywalne papiery wartościowe i firmy je nadzorujące
   • Instytucje i fundusze ubezpieczeń społecznych
   • Inwestorzy profesjonalni, sklasyfikowani w ten sposób na swoją prośbę, zgodnie z artykułami 14 i 15 kodeksu postępowania IF (Code of Professional Conduct of IFs).
  2. Państwa i organizacje międzynarodowe
  3. Centralne, federalne, konfederacyjne, regionalne i lokalne władze administracyjne
  4. Przedsiębiorstwa powiązane z Firmą
  5. Członkowie personelu zarządzającego i administracyjnego członka Funduszu
  6. Udziałowcy firmy będącej członkiem Funduszu, których bezpośredni lub pośredni udział w kapitale członka Funduszu wynosi co najmniej 5% kapitału akcyjnego, bądź jej partnerzy ponoszący osobistą odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa w Funduszu oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytu finansowego w firmie członkowskiej Funduszu zgodnie z przepisami prawa, np. wykwalifikowani audytorzy
  7. Inwestorzy zaangażowani w działalność przedsiębiorstw powiązanych z członkami Funduszu oraz grupy firm, do których należy członek Funduszu, stanowiska lub obowiązki powiązane z wymienionymi w punktach (5) i (6).
  8. Krewni i powinowaci drugiego stopnia osób wymienionych w punktach (5), (6) i (7) oraz osoby trzecie działające w imieniu tych osób
  9. Oprócz inwestorów wymienionych w podpunkcie (2) punktu 55 przepisów nr 144(I), inwestorzy – klienci firmy członkowskiej Funduszu odpowiedzialni za zdarzenia dotyczące członka Funduszu, które doprowadziły do trudności finansowych lub pogorszenia jego sytuacji finansowej lub którzy odnieśli korzyści z takich zdarzeń
  10. Inwestorzy dokonujący inwestycji w firmę, która ze względu na swój rozmiar nie może sporządzić bilansu podsumowującego według przepisów dotyczących spółek lub odpowiadających przepisów kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 2. W przypadkach określanych przez punkty 2.1 [(5), (6), (7) i (8)] Fundusz zawiesza wypłatę odszkodowania, informując zainteresowane strony, aż do podjęcia ostatecznej decyzji co do kwalifikowania się takich przypadków.
Scroll Top