การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่
การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่

กองทุนเงินทดแทนนักลงทุน

1. ทั่วไป

 1. ตามกฏหมาย 144(I)/2007 ForexTime (FXTM) เป็นสมาชิกของกองทุนเงินทดแทนนักลงทุน (ICF) สำหรับลูกค้าของ Cyprus Investment Firms (CIFs)
 2. วัตถุประสงค์ ICF คือการปกป้องสิทธิความคุ้มครองของลูกค้าที่มีต่อ Cyprus Investment Firms ที่เป็นของ ICF โดยการจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับลูกค้าเหล่านี้ในกรณีที่ CIF ไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อ:
  • ส่งคืนเงินที่ค้างชำระให้กับลูกค้าที่อยู่ในขอบข่าย หรือเงินที่เป็นของพวกเขา แต่ถูกระงับโดย CIF ในบริบทของการให้บริการด้านการลงทุนให้แก่ลูกค้าดังกล่าว
  • ส่งมอบตราสารทางการเงินที่เป็นของลูกค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในขอบข่ายและจะมีการเก็บไว้และมีการจัดการในบัญชีของพวกเขาโดย CIF
 3. ICF ทำหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้ารายย่อยของ CIF นี้ไม่รวมถึงลูกค้ามืออาชีพและคู่สัญญาที่มีสิทธิ์
 4. ลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองของบริษัทที่เป็นสมาชิก ICF สามารถได้รับค่าชดเชยที่ชำระได้ทั้งหมดไม่เกิน 20,000 ยูโรหรือ 90% ของการเรียกร้องของนักลงทุนที่ได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัญชีที่มี สกุลเงิน และสถานที่นำเสนอบริการด้านการลงทุน

2. ลูกค้าที่ไม่อยู่ในขอบข่าย

 1. ภายใต้กฎระเบียบที่ใช้บังคับ จะไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับนักลงทุนในประเภทต่อไปนี้:
  1. ประเภทต่อไปนี้ของนักลงทุนสถาบันและมืออาชีพ:
   • Investment Firms (IFs)
   • หน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของกองทุนและโดยทั่วไปที่อยู่ในประเภทของกลุ่มบริษัทเดียวกัน
   • ธนาคาร
   • สถาบันสินเชื่อสหกรณ์
   • บริษัทประกันภัย
   • องค์กรที่ลงทุนในตราสารโอนเปลี่ยนมือได้และบริษัทบริหารของพวกเขา
   • สถาบันประกันสังคมและกองทุน
   • นักลงทุนที่เป็นสมาชิกมืออาชีพ, ตามคำขอของพวกเขา ตามข้อบังคับที่ 14 และ 15 ของ Code of Professional Conduct of IFs
  2. องค์กรของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ
  3. เจ้าหน้าที่บริหารส่วนกลาง รัฐบาลกลาง ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
  4. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  5. พนักงานฝ่ายบริหารจัดการและการบริหารงานของสมาชิกของกองทุน
  6. ผู้ถือหุ้นของสมาชิกกองทุนรวมที่มีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินทุนของสมาชิกของกองทุนรวมในจำนวนไม่น้อยกว่า 5% ของเงินทุนหรือคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันของสมาชิกกองทุน เช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบทางการเงินของสมาชิกกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ผู้สอบบัญชีที่ผ่านการรับรอง
  7. นักลงทุนที่เกี่ยวข้องในวิสาหกิจที่เชื่อมต่อกับสมาชิกของกองทุนและโดยทั่วไปของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุน มีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในวรรค (5) และ (6)
  8. ญาติอันดับสองและคู่สมรสของบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค (5) (6) และ (7) เช่นเดียวกับบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่สำหรับบัญชีของบุคคลเหล่านี้
  9. นอกเหนือจากนักลงทุนที่อ้างถึงในส่วนย่อย (2) ของมาตรา 55 ของกฎหมาย 144(I) นักลงทุนลูกค้าของสมาชิกกองทุนที่รับผิดชอบสำหรับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของกองทุนที่ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินหรือมีส่วนร่วมในการถดถอยของสถานการณ์ทางการเงินหรือที่ได้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงเหล่านี้
  10. นักลงทุนในรูปแบบของบริษัท ซึ่งเนื่องจากขนาดของมันจึงไม่ได้รับอนุญาตในการวางสรุปงบดุลตามที่กำหนดในกฎหมายของบริษัทหรือกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป
 2. ในกรณีของวรรค 2.1 [(5) (6) (7) และ (8)] กองทุนจะระงับการจ่ายค่าชดเชยโดยมีการแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียตามนั้น จนกว่าจะถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่เป็นไปตามกรณีดังกล่าว
Scroll Top