Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư (Investor Compensation Fund)

1. Tổng quan

 1. Theo quy định của Law 144 (I)/2007, ForexTime (FXTM) là thành viên của Investor Compensation Fund (ICF), tổ chức dành cho Khách hàng của các Công ty Đầu tư thuộc Cộng hòa Síp (CIF).
 2. Mục đích của ICF là bảo vệ yêu cầu bồi thường của khách hàng được bảo hiểm đối với các Công ty Đầu tư của Cộng hòa Síp thuộc ICF, bằng cách thanh toán bồi thường cho những khách hàng này trong trường hợp một thành viên của CIF không thể thực hiện những việc sau đây, do tình hình tài chính không có khả năng cải thiện trong tương lai gần:
  • Trả tiền mà công ty nợ các Khách hàng được bảo hiểm, hoặc tiền của khách hàng nhưng đang bị CIF giữ lại khi đang cung cấp các dịch vụ đầu tư cho Khách hàng nói trên.
  • Cung cấp cho các Khách hàng được bảo hiểm những công cụ tài chính thuộc về Khách hàng, những công cụ được CIF nắm giữ và quản lý trên tài khoản của Khách hàng khi có nghi ngờ.
 3. ICF có trách nhiệm bảo hiểm cho những Khách hàng Nhỏ lẻ của CIF. Điều này không bao gồm những Khách hàng Chuyên nghiệp và các Bên đối tác Đủ điều kiện.
 4. Các Khách hàng được bảo hiểm của công ty thành viên của ICF có thể nhận được mức thanh toán đền bù không vượt quá 20.000 EUR hoặc 90% mức yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư được bảo hiểm, nếu mức này thấp hơn, không phụ thuộc vào số tài khoản sở hữu, loại tiền tệ và địa điểm cung cấp dịch vụ đầu tư.

2. Khách hàng không được Bảo hiểm

 1. Theo Quy chế áp dụng, Quỹ ICF không bồi thường cho các nhóm nhà đầu tư sau đây:
  1. Các nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức đầu tư sau đây:
   • Các Công ty Đầu tư (IF)
   • Các pháp nhân có quan hệ với thành viên của ICF và, nói chung, thuộc cùng một nhóm các công ty
   • Các Ngân hàng
   • Các tổ chức tín dụng hợp tác
   • Các công ty bảo hiểm
   • Các tổ chức đầu tư chung về chứng khoán có thể chuyển nhượng và các công ty quản lý của họ
   • Các tổ chức và quỹ bảo hiểm xã hội
   • Các nhà đầu tư mà thành viên này mô tả là những chuyên gia, khi có yêu cầu của Nhà đầu tư, theo điều 14 và 15 của Bộ quy tắc ứng xử Chuyên nghiệp của IF.
  2. Các tổ chức quốc tế và Nhà nước
  3. Các cơ quan quản lý trung ương, liên bang, liên minh, khu vực và địa phương
  4. Các doanh nghiệp có quan hệ với Công ty
  5. Cán bộ quản lý và hành chính của thành viên thuộc ICF
  6. Cổ đông của thành viên của ICF, góp vốn trực tiếp hoặc gián tiếp vào vốn của thành viên của ICF số tiền ít nhất là 5% vốn cổ phần của thành viên đó, hoặc các đối tác của thành viên đó, những người chịu trách nhiệm cá nhân về các nghĩa vụ của thành viên đó của ICF, cũng như những người chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán tài chính của thành viên đó của ICF theo quy định của Luật, chẳng hạn như kiểm toán viên có đủ tư cách của thành viên đó
  7. Những nhà đầu tư tham gia vào các doanh nghiệp liên quan đến thành viên của ICF và, nói chung là của nhóm các công ty mà thành viên của ICF tham gia, những vị trí hoặc nhiệm vụ tương ứng với vị trí hoặc nhiệm vụ được liệt kê tại các đoạn (5) và (6)
  8. Người thân ở cấp độ thứ hai (second-degree relative) và vợ/chồng của người được liệt kê tại các đoạn (5), (6) và (7), cũng như các bên thứ ba thay mặt cho những người này
  9. Ngoài các nhà đầu tư nêu tại tiểu mục (2) của mục 55 của Law 144 (I), các nhà đầu tư-Khách hàng của một thành viên của ICF chịu trách nhiệm về những sự kiện liên quan đến thành viên đó của ICF mà những sự kiện này gây ra khó khăn tài chính của thành viên đó hoặc góp phần làm cho tình hình tài chính của thành viên đó trở nên xấu hơn hoặc hưởng lợi từ những sự kiện này
  10. Các nhà đầu tư dưới hình thức một công ty, mà vì lý do quy mô, không được phép lập bảng cân đối tổng hợp theo quy định của Luật Công ty hoặc một đạo luật tương ứng của một Nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu.
 2. Trong các trường hợp thuộc các đoạn 2.1 [(5), (6), (7) and (8)], ICF sẽ hoãn việc trả tiền bồi thường và thông báo cho các bên liên quan một cách phù hợp, cho đến khi ICF đạt được quyết định cuối cùng về việc liệu những trường hợp như vậy có được áp dụng hay không.
Scroll Top