Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Cấp phép
Quản lý& Đăng ký

1. Giấy phép

CySec

FXTM (Forextime Limited) được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) theo giấy phép số 185/12.

Hiển thị Giấy phép

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) được thành lập theo mục 5 của Luật Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp Năm 2001 (Thành lập và Trách nhiệm) với tư cách là một pháp nhân công pháp.

Mục tiêu của CySEC là giám sát và kiểm soát hoạt động của các thị trường trao đổi tài chính và các giao dịch được thực hiện bên trong những thị trường đó. CySEC có thể:

 • Giám sát những tổ chức phát hành chứng khoán và niêm yết chứng khoán trên thị trường Chứng khoán Cộng hòa Síp
 • Kiểm tra các nhà môi giới, các công ty, tư vấn đầu tư và công ty quản lý quỹ tương hỗ
 • Cấp giấy phép hoạt động cho các nhà môi giới, công ty môi giới, công ty và chuyên gia tư vấn đầu tư.
 • Thu hồi giấy phép hoạt động khi cần thiết.
 • Áp đặt các hình phạt đối với chuyên gia tư vấn đầu tư, nhà môi giới và bất kỳ cơ quan nào khác chịu sự quản lý của CySEC.

FXTM (ForexTime Limited) được CySEC cấp phép để cung cấp Dịch vụ Đầu tư và các Dịch vụ Phụ trợ sau:

 • Tiếp nhận và truyền lệnh
 • Khớp lệnh thay mặt khách hàng.
 • Giao dịch bằng tài khoản riêng
 • Quản lý Danh mục đầu tư
 • Bảo vệ an toàn các công cụ tài chính và giám hộ quản lý tiền mặt/tài sản thế chấp
 • Cấp tín dụng hoặc khoản vay cho một hoặc nhiều công cụ tài chính, trong đó công ty cấp tín dụng hoặc khoản vay có tham gia giao dịch.
 • Các dịch vụ ngoại hối được kết nối với các dịch vụ đầu tư
 • Nghiên cứu đầu tư
CySec License CySec License

FSCA

FXTM (ForexTime Limited) được cấp phép bởi Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FSCA) (trước đây là Ủy ban Dịch vụ Tài chính FSB) của Nam Phi với giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSP) số 46614.

FSCA (trước đây là FSB) là một tổ chức độc lập được thành lập theo luật pháp nhằm giám sát Ngành Dịch vụ Tài chính Phi Ngân hàng của Nam Phi vì lợi ích chung. FXTM (ForexTime Limited) có giấy phép loại 1 để đóng vai trò là Tổ chức trung gian về Chứng khoán và Công cụ (Cổ phiếu, Công cụ thị trường tiền tệ, Trái phiếu, Công cụ phái sinh).

Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FSCA) của Nam Phi giám sát ngành dịch vụ tài chính phi ngân hàng và giám sát các nhà cung cấp đó trên cơ sở thường xuyên nhằm đảm bảo rằng họ tuân thủ các nghĩa vụ do Đạo luật áp dụng. FSCA chịu trách nhiệm:

 • Thúc đẩy và duy trì các công cụ tài chính có chất lượng cho người Nam Phi.
 • Phê chuẩn giấy ủy quyền và đơn đăng ký cho các FSP tự do và FSP quản lý.
 • Đưa ra hành động quản lý cần thiết đối với các tổ chức hoặc cá nhân không tuân thủ (tạm ngừng hoặc rút giấy phép).
 • Tổ chức tham quan trực tiếp tới các FSP và cán bộ tuân thủ pháp chế.
 • Nhận và phân tích các báo cáo tài chính và báo cáo tuân thủ pháp chế.
FSB License

Chỉ thị của EU& Tư cách thành viên

Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính (MiFID)

Chỉ thị này tạo ra một sân chơi bình đẳng trên khắp các thị trường thuộc về Khu vực Kinh tế Châu Âu, và đóng vai trò bảo vệ các nhà đầu tư đồng thời thúc đẩy sự minh bạch của thị trường.

Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư (ICF)

FXTM (ForexTime Limited) là một thành viên của Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư, một cơ chế đóng vai trò bảo vệ khách hàng nhỏ lẻ đủ điều kiện bằng việc trả khoản bồi thường trong trường hợp một công ty không thể hoàn lại tiền và/hoặc các công cụ tài chính do vấn đề tài chính, khi áp dụng.

Đăng ký

FXTM (ForexTime Limited) cũng đã đăng ký với các cơ quan quản lý sau:

FCA

Financial Conduct Authority

UK

Registration No: 600475

BaFiN

Federal Financial Supervisory Authority

Germany

Registration No: 141282

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Italy

Registration No: 3674

AMF/ACPR

Autorité des marchés financiers

France

Registration No: 74495

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Spain

Registration No: 3429

FSAN

Financial Supervisory Authority of Norway

Norway

Registration No: 4485

ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Slovenia

FCMC

Financial and Capital Market Commission

Latvia

FSA

The Danish FSA

Denmark

CBH

Central Bank of Hungary

Hungary

AFM

Netherlands Authority for the Financial Markets

The Netherlands

NBS

Národná Banka Slovenska

Slovak Republic

MFSA

The Malta Financial Services Authority

Malta

CNB

Czech National Bank

Czeck Republic

LB

Lietuvos Bankas

Lithuania

FSA

Financial Supervision Authority

Estonia

FSA

Financial Supervision Authority

Finland

FMA

Austrian Financial Market Authority

Austria

FSA

Komisja Nadzoru Finansowego

Poland

Scroll Top