هشدار ریسک: داد و ستد CFD مخاطره‌آمیز است و ممکن است به از دست رفتن سرمایه شما منجر شود. حتماً ریسک‌های مرتبط را بشناسید و بیش از تحمل زیان خود سرمایه‌گذاری نکنید. افشای ریسک کامل را بخوانید. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: سرمایه شما در خطر است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری Return
ارز
0.00%
GBP ارز
3531.06%
هفته: +56.69%
USD ارز
1956.96%
هفته: -1.31%
USD ارز
2043.09%
هفته: +3.13%
USD ارز
1819.54%
هفته: +8.68%
USD ارز
1395.60%
هفته: -4.47%
USD ارز
1482.38%
هفته: +0.48%
USD ارز
5715.17%
هفته: +1.41%
USD ارز
1192.45%
هفته: +12.94%
USD ارز
4785.85%
هفته: -7.57%
USD ارز
983.40%
هفته: -2.26%
ارز
رتبه
منفعت
0.00%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 0.00%
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
GBP ارز
رتبه1
منفعت
3531.06%
هفته: +56.69%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 64.64%
سطح ریسک
روزهای فعال77
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه2
منفعت
1956.96%
هفته: -1.31%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.63%
سطح ریسک
روزهای فعال345
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
2043.09%
هفته: +3.13%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 28.93%
سطح ریسک
روزهای فعال224
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
منفعت
1819.54%
هفته: +8.68%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 57.46%
سطح ریسک
روزهای فعال199
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
1395.60%
هفته: -4.47%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 28.31%
سطح ریسک
روزهای فعال198
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
1482.38%
هفته: +0.48%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 22.79%
سطح ریسک
روزهای فعال314
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
منفعت
5715.17%
هفته: +1.41%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 9.45%
سطح ریسک
روزهای فعال63
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
MarkMew
MarkMew
منفعت
1192.45%
هفته: +12.94%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.99%
سطح ریسک
روزهای فعال364
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
منفعت
4785.85%
هفته: -7.57%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.23%
سطح ریسک
روزهای فعال63
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
983.40%
هفته: -2.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 29.78%
سطح ریسک
روزهای فعال347
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.