هشدار ریسک: داد و ستد CFD مخاطره‌آمیز است و ممکن است به از دست رفتن سرمایه شما منجر شود. حتماً ریسک‌های مرتبط را بشناسید و بیش از تحمل زیان خود سرمایه‌گذاری نکنید. افشای ریسک کامل را بخوانید. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: سرمایه شما در خطر است.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

نام راهبرد نمودار سودآوری Return
ارز
0.00%
USD ارز
6156.48%
هفته: +2.10%
GBP ارز
2957.25%
هفته: +10.85%
USD ارز
1910.26%
هفته: +3.24%
USD ارز
2033.47%
هفته: +1.57%
USD ارز
1830.96%
هفته: -0.02%
USD ارز
1565.88%
هفته: +0.43%
USD ارز
1502.76%
هفته: +34.50%
USD ارز
1115.85%
هفته: -0.37%
USD ارز
1038.73%
هفته: +0.24%
USD ارز
1025.24%
هفته: +0.07%
ارز
رتبه
منفعت
0.00%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 0.00%
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
6156.48%
هفته: +2.10%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.94%
سطح ریسک
روزهای فعال161
کارمزد 30%
GBP ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Trading_Master
Trading_Master
China
China
منفعت
2957.25%
هفته: +10.85%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.03%
سطح ریسک
روزهای فعال42
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه3
منفعت
1910.26%
هفته: +3.24%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 14.85%
سطح ریسک
روزهای فعال342
کارمزد 32%
USD ارز
رتبه4
منفعت
2033.47%
هفته: +1.57%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.63%
سطح ریسک
روزهای فعال312
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه5
منفعت
1830.96%
هفته: -0.02%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 47.65%
سطح ریسک
روزهای فعال166
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه6
منفعت
1565.88%
هفته: +0.43%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 19.98%
سطح ریسک
روزهای فعال165
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه7
منفعت
1502.76%
هفته: +34.50%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 35.78%
سطح ریسک
روزهای فعال314
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
منفعت
1115.85%
هفته: -0.37%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 77.00%
سطح ریسک
روزهای فعال374
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
منفعت
1038.73%
هفته: +0.24%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 29.78%
سطح ریسک
روزهای فعال314
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
1025.24%
هفته: +0.07%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 36.85%
سطح ریسک
روزهای فعال304
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.