ویدئوهای تحلیل روزانه بازار

ForexTime به علت دارا بودن دانش تخصصی در صنعت فارکس زبانزد است و گروه تحقیقات بازار ما مرتباً گزارش‌های بازار را برای آگاه نگه داشتن بازرگانان از آخرین فرصت‌های بازار و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری کامل از راهبرد داد و ستد منتشر می‌کند.

4 things to help you prepare for a week ahead of forex trading!

Before jumping into trading, have you set a game plan for the week ahead? If you don't take the time to plan your strategy, then chances are you'll miss out on possible opportunities. Join Lukman as he shares 4 essential things every trader should do to prepare for the trading week ahead! 🗨 What other candlestick patterns are you looking at? Let us know in the comments section!✍ 00:00 Intro 00:42 Number 1: Review Your Previous Week 📅 01:30 Number 2: Do Your Homework 📖 02:17 Number 3: Review Your Trading Strategy 📈 02:55 Number 4: Manage Your Emotions 😨 03:37 The Bottom Line ♟ Some useful links: 👉 More Trading Strategy Tips: https://youtu.be/P0SzKWSPb1c 👉 FXTM Daily Market Analysis: https://fxtm.co/dailymarketnews 👉 Forex Trading Strategies: https://fxtm.co/trading-strategies #ForexTrading #FXTMgivesyoumore #FXTMmarketsexplained #TradingStrategy #Trading #TradingEducation #TradingInstruments #FinancialMarkets #TradingExplained #tradingtips #Tradingview #Forex #Forextrading #Forextrader #Chartanalysis

آپلود‌های اخیر

10 Candlestick patterns every trader should know!
5 things you need to know before trading oil!
10 more trading terms to help you move closer towards your financial goals!
What do swaps mean for your forex trading strategy?

گروه تحقیقات بازار FXTM بطور دائم نقل قول میشود

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.