هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

قراردادهای باز کردن حساب

فهرست مدارک زیر را دانلود کنید، به دقت بخوانید و مطمئن شوید که محتوای تک‌تک آن‌ها را می‌فهمید.

Client Agreementدانلود
Complaints Management Policyدانلود
NASDAQ Global Subscriber Agreementدانلود
Market Display Services - Exhibit B (NYSE Agreement)دانلود
Terms of Business - Standard MT4 Accountدانلود
Terms of Business - Standard MT5 Accountدانلود
Terms of Business - Micro Accountدانلود
Agreement for Market Data Display Servicesدانلود
Terms of Business - Stock CFDs Accountدانلود
Terms of Business - Advantage MT4 Accountدانلود
Terms of Business - Advantage Plus MT4 Accountدانلود
Terms of Business - Advantage Plus MT5 Accountدانلود
Terms of Business - Advantage MT5 Accountدانلود
Terms of Business - FXTM Invest/Strategy Managerدانلود
Terms of Business - FXTM Invest/Investorدانلود
Information on Anti- Money Launderingدانلود

نکته:
توجه داشته باشید که اگر رابطه کاری شما با Forex Time (FXTM) قطع شود، اطلاعات شخصی شما را به مدت پنج سال دیگر در بایگانی نگهداری می‌کنیم.

Scroll Top