قراردادهای باز کردن حساب

فهرست مدارک زیر را دانلود کنید، به دقت بخوانید و مطمئن شوید که محتوای تک‌تک آن‌ها را می‌فهمید.

Client Agreementدانلود
Complaints Management Policyدانلود
NASDAQ Global Subscriber Agreementدانلود
Market Display Services - Exhibit B (NYSE Agreement)دانلود
Terms of Business - Standard MT4 Accountدانلود
Terms of Business - Standard MT5 Accountدانلود
Terms of Business - Micro Accountدانلود
Agreement for Market Data Display Servicesدانلود
Terms of Business - Stock CFDs Accountدانلود
Terms of Business - Advantage MT4 Accountدانلود
Terms of Business - Advantage Plus MT4 Accountدانلود
Terms of Business - Advantage Plus MT5 Accountدانلود
Terms of Business - Advantage MT5 Accountدانلود
Terms of Business - FXTM Invest/Strategy Managerدانلود
Terms of Business - FXTM Invest/Investorدانلود
Information on Anti- Money Launderingدانلود

نکته:
توجه داشته باشید که اگر رابطه کاری شما با Forex Time (FXTM) قطع شود، اطلاعات شخصی شما را به مدت پنج سال دیگر در بایگانی نگهداری می‌کنیم.

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.