مجوزها
مقررات و ثبت

مجوزها

FSC logo FSC

Exinity Limited تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی (FSC) موریس با مجوز Investment Dealer به شماره C113012295 تنظیم شده است.

هدف اصلی FSC این است که موریس را به یک حوزه قضایی یکپارچه با تعادلی منصفانه از قوانین و توسعه کسب و کار تبدیل کند. با توجه به بخش 29 قانون اوراق بهادار 2005، ماده 4 قوانین اوراق بهادار (صدور مجوز) 2007 و قوانین خدمات مالی (مجوزهای تلفیقی و هزینه ها) 2008، مجوز Investment Dealer (فروشنده کامل خدمات، به استثنای ضمانتنامه) به Exinity Limited اعطا شده است.

Exinity Limited دارای مجوز برای ارائه معاملات فارکس و محصولات CFD، همراه با سایر ابزار و اوراق بهادار است.

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.