انتقال محلی Telepay

زمان پردازش24 ساعت

FXTM   گزینه های مناسب انتقال محلی   را به   مشتریان کشورهای خاورمیانه   ارائه می دهد و اکنون می توانند واریزها و برداشت های آسان و ارزان را با ارز محلی خود انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با مدیر حساب اختصاصی خود تماس بگیرید

زمان پردازش24 ساعت

FXTM   گزینه های مناسب انتقال محلی   را به   مشتریان کشورهای خاورمیانه   ارائه می دهد و اکنون می توانند واریزها و برداشت های آسان و ارزان را با ارز محلی خود انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با مدیر حساب اختصاصی خود تماس بگیرید

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.