ملزومات لوریج و مارجین

در این صفحه الزامات مارجین FXTM شرح داده می‌شود. در هنگام داد و ستد باید مقدار معینی وجه (مارجین ضروری) در حساب خود نگه دارید که به آن سپرده حسن نیت نیز گفته می‌شود. محاسبه و دانستن زودهنگام الزامات مارجین ضروری به شما اجازه می‌دهد که مدیریت ریسک مناسبی اعمال کنید و از درخواست مارجین غیرضروری که به دلیل ناکافی شدن مارجین در حساب به بسته شدن جایگاه منجر می‌شود پرهیز کنید. الزامات مارجین در حساب‌های آزمایشی معادل الزامات حساب‌های زنده متناظر است.

On Standard, Advantage and Advantage Plus Trading Accounts (MT4 & MT5)

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 50 0000 - 45 0000 - 40 0000 - 18 000 00020000.05
50 001 - 200 00045 001 - 180 00040 001 - 150 00018 000 001 - 63 000 00010000.1
200 001 - 2 000 000180 001 - 1 800 000150 001 - 1 500 00063 000 001 - 630 000 0005000.2
2 000 001 - 6 000 0001 800 001 - 5 300 0001 500 001 - 4 600 000630 000 001 - 1 890 000 0002000.5
6 000 001 - 8 000 0005 300 001 - 7 000 0004 600 001 - 6 100 0001 890 000 001 - 2 520 000 0001001
بیش از 8 000 001بیش از 7 000 001بیش از 6 100 001بیش از 2 520 000 001254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 500 0000 - 440 0000 - 380 0000 - 157 500 0001:5000.2
500 001 - 1 000 000440 001 - 900 000380 001 - 760 000157 500 001 - 315 000 0001:2000.5
1 000 001 - 5 000 000900 001 - 4 400 000760 001 - 3 800 000315 000 001 - 1 575 000 0001:1001
بیش از 5 000 001بیش از 4 400 001بیش از 3 800 001بیش از 1 575 000 0011:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 300 0000 - 270 0000 - 230 0000 - 94 500 0001:2000.5
300 001 - 3 000 000270 001 - 2 700 000230 001 - 2 300 00094 500 001 - 945 000 0001:1001
بیش از 3 000 001بیش از 2 700 001بیش از 2 300 001بیش از 945 000 0011:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 50 0000 - 45 0000 - 40 0000 - 18 000 0001:20000.05
50 001 - 200 00045 001 - 180 00040 001 - 150 00018 000 001 - 63 000 0001:10000.1
200 001 - 2 000 000180 001 - 1 800 000150 001 - 1 500 00063 000 001 - 630 000 0001:5000.2
2 000 001 - 6 000 0001 800 001 - 5 300 0001,500 001 - 4 600 000630 000 001 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 001 - 8 000 0005 300 001 - 7 000 0004 600 001 - 6 100 0001 890 000 001 - 2 520 000 0001:1001
بیش از 8 000 001بیش از 7 000 001بیش از 6 100 001بیش از 2 520 000 0011:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 1 0000 - 9000 - 7500 - 315 0001:1001
1 001 - 2 000901 - 1 800751 - 1 500315 001 - 630 0001:502
2 001 - 4 0001 801 - 3 6001 501 - 3 000630 001 - 1 260 0001:1010
4 001 - 8 0003 601 - 7 2003 001 - 6 0001 260 001 - 2 520 0001:520
8 001 - 13 3307 201 - 12 0006 001 - 10 0002 520 001 - 4 200 0001:333
13 331 - 20 00012 001 - 18 00010 001 - 15 0004 200 001 - 6 300 0001:250
بیش از 20 001بیش از 18 001بیش از 15 001بیش از 6 300 0011:1100
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 500 - 450 - 400 - 16 0001:1001
51 - 8045 - 7541 - 6016 001 - 25 0001:502
81 - 13076 - 12061 - 10025 001 - 41 0001:1010
131 - 260121 - 235101 - 20041 001 - 82 0001:520
261 - 430236 - 390201 - 32582 001 - 136 0001:333
431 - 650391 - 585326 - 490136 001 - 205 0001:250
بیش از 651بیش از 586بیش از 491بیش از 205 0011:1100
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 100 - 90 - 80 - 3 2001:1001
11 - 2510 - 239 - 194 200 - 8 0001:502
26 - 5024 - 4520 - 388 001 - 16 0001:1010
51 - 10046 - 9039 - 7516 001 - 31 0001:520
101 - 16591 - 15076 - 12531 001 - 52 0001:333
166 - 250151 - 225126 - 19052 001 - 80 0001:250
بیش از 251بیش از 256بیش از 191بیش از 80 0011:1100
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 300 - 250 - 220 - 10,8001:1010
31 - 6026 - 5023 - 4410,801 - 21,6001:520
61 - 12051 - 10045 - 8921,601 - 43,2001:333
121 - 180101 - 15090 - 13343,201 - 64,8001:250
بیش از 181بیش از 151بیش از 134بیش از 64,8011:1100

ارزهای اصلی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 200 000200 001 - 2 000 0002 000 001 - 6 000 0006 000 001 - 8 000 000بیش از 8 000 001
ارزش فرضی (EUR)0 - 180 000180 001 - 1 800 0001 800 001 - 5 300 0005 300 001 - 7 000 000بیش از 7 000 001
ارزش فرضی (GBP)0 - 150 000150 001 - 1 500 0001 500 001 - 4 600 0004 600 001 - 6 100 000بیش از 6 100 001
ارزش ذاتی (NGN)0 - 63 000 00063 000 001 - 630 000 000630 000 001 - 1 890 000 0001 890 000 001 - 2 520 000 000بیش از 2 520 000 001
اهرم ارائه شده *1:10001:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.10.20.514

ارزهای فرعی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 500 000500 001 - 1 000 0001 000 001 - 5 000 000بیش از 5 000 001
ارزش فرضی (EUR)0 - 440 000440 001 - 900 000900 001 - 4 400 000بیش از 4 400 001
ارزش فرضی (GBP)0 - 380 000380 001 - 760 000760 001 - 3 800 000بیش از 3 800 001
ارزش ذاتی (NGN)0 - 157 500 000157 500 001 - 315 000 000315 000 001 - 1 575 000 000بیش از 1 575 000 001
اهرم ارائه شده *1:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.20.514

ارزهای بیگانه FX

ارزش فرضی (USD)0 - 300 000300 001 - 3 000 000بیش از 3 000 001
ارزش فرضی (EUR)0 - 270 000270 001 - 2 700 000بیش از 2 700 001
ارزش فرضی (GBP)0 - 230 000230 001 - 2 300 000بیش از 2 300 001
ارزش ذاتی (NGN)0 - 94 500 00094 500 001 - 945 000 000بیش از 945 000 001
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.514

فلزات لحظه‌ای

ارزش فرضی (USD)0 - 50 00050 001 - 200 000200 001 - 2 000 0002 000 001 - 6 000 0006 000 001 - 8 000 000بیش از8 000 001
ارزش فرضی (EUR)0 - 45 00045 001 - 180 000180 001 - 1 800 0001 800 001 - 5 300 0005 300 001 - 7 000 000بیش از 7 000 001
ارزش فرضی (GBP)0 - 40 00040 001 - 150 000150 001 - 1 500 0001 500 001 - 4 600 0004 600 001 - 6 100 000بیش از 6 100 001
ارزش ذاتی (NGN)0 - 18 000 00018 000 001 - 63 000 00063 000 001 - 630 000 000630 000 001 - 1 890 000 0001 890 000 001 2 520 000 000بیش از 2 520 000 001
اهرم ارائه شده *1:20001:10001:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.050.10.20.514
To see the new Leverage and Margin requirements for Indices and Commodities that will come into effect on Monday 28 March, 2022, click here.


لطفاً توجه کنید:

*جفت های NOK و SEK با حداکثر لوریج 1:50 برای حجمی با ارزش ذاتی حداکثر تا 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم بالای 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN، لوریج برای جفت های NOK و SEK در 1:25 ثابت است.

* جفت های HKD با حداکثر لوریج 1:25 برای حجم هایی با ارزش ذاتی حداکثر تا 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم های بالای 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBN NGN، لوریج برای جفت های HKD در 1:10 ثابت است.

*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.

*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.

لطفاً توجه داشته باشید که اهرم ارائه شده برای جفت‌های ارزی EURCNH و USDCNH در جدول زیر آمده است:

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 2 000 0000 - 1 600 0000 - 1 300 0000 - 630 000 0001:502
2 000 001 - 4 000 0001 600 001 - 3 200 0001 300 001 - 2 700 000630 000 001 - 1 260 000 0001:254
بیش از 4 000 001بیش از 3 200 001بیش از 2 700 001بیش از 1 260 000 0011:1010

*Please note that the leverage offered for RUB currency pairs is outlined in the table below:

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 500 0000 - 400 0000 - 360 0000 - 190 000 0001:1000.01
500 001 - 1 000 000400 001 - 800 000360 001 - 720 000190 000 001 - 381 000 0001:500.02
1 000 001 - 2 000 000800 001 - 1 600 000720 001 - 1 450 000381 000 001 - 762 000 0001:250.04
2 000 001 - 7 000 0001 600 001 - 5 800 0001 450 001 - 5 100 000762 000 001 - 2 668 000 0001:100.1
بیش از 7 000 001بیش از 5 800 001بیش از 5 100 001بیش از 1 668 000 0011:11
ارزش فرضی (USD)0 - 2 000 0002 000 001 - 4 000 000بیش از 4 000 001
ارزش فرضی (EUR)0 - 1 600 0001 600 001 - 3 200 000بیش از 3 200 001
ارزش فرضی (GBP)0 - 1 300 0001 300 001 - 2 700 000بیش از 2 700 001
ارزش ذاتی (NGN)0 - 630 000 000630 000 001 - 1 260 000 000بیش از 1 260 000 001
اهرم ارائه شده *1:501:251:10
مارجین شناور، %2410
معامله محصولاتِ دارای لوریج، به طور بالقوه می‌تواند باعث افزایش ضرر یا سود شود. لطفاً با دقت معامله کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

Calculating Forex Margin Requirements with Flexible Leverage

Step 1

Assume you open Position #1 Buy 1 lots GBPUSD 1.4584 for a USD Denominated Account.

The notional value is: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840 USD. Since the notional value of 145 840 USD is not above 200 000 USD, the Leverage offered is 1:1000.

Margin is: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.

Step 2

You open position # 2 Buy 5 lots EURUSD 1.3175.

The notional value is: 5 * 100 000 * 1.3175 = 658 750 USD.

The aggregate notional value of Position #1 and Position #2 is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) = 804 590.00 USD.

In this case, the aggregate notional value of open positions is above 200 000 USD, but under 2 000 000 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, and a leverage of 1:500 for the remaining 604 590 USD.

Margin is: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.

Step 3

Assume you open Position #3 Buy 10 lots GBPUSD 1.4590.

The notional value is: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 USD.

The aggregate notional value of all three positions is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 1 459 000 (for position # 3) = 2 263 590 USD.

Now the aggregate notional value of open positions is above 2 000 000 USD, but under 6 000 000 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, a leverage of 1:500 for the next 1 800 000 USD, a leverage 1:200 for the remaining amount.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.

Step 4

Assume you open Position #4 Buy 30 lots EURUSD 1.3164.

The notional value is: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00 USD.

The aggregate notional value of all four positions is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 1 459 000 (for position # 3) + 3 949 200 (for position # 4) = 6 212 790.00 USD.

Now the aggregate notional value of open positions is above 6 000 000 USD, but less than 8 000 000 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, a leverage of 1:500 for the next 1 800 000 USD, leverage 1:200 for the next 4 000 000 and leverage 1:100 for the remaining amount.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD

Step 5

Assume you open Position #5 Buy 20 lots EURUSD 1.3188

The notional value is: 20 * 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 USD.

The aggregate notional value of all five positions is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 1 459 000 (for position # 3) + 3 949 200 (for position # 4) + 2 637 600 (for position # 5) = 8 850 390.00 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, a leverage of 1:500 for the next 1 800 000 USD, a leverage 1:200 for the next 4 000 000, a leverage 1:100 for the next 2 000 000 and a leverage of 1:25 for the remaining amount.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD

Step 6

Let's suppose you close position #3 (Buy 10 lots GBPUSD 1.4590)

The notional value is: 1 459 000 USD.

The aggregate notional value of all four positions is (taking into account the third position having been closed):

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 3 949 200 (for position # 4) + 2 637 600 (for position # 5) = 7 391 390.00 USD.

When Position #3 was closed, the total notional value also decreases which leads to a decrease in the margin requirements. The part exceeding 8 000 000 USD is removed first and with it the 1:25 leverage.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.