هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Canadian Dollar

USDCAD - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

USDCAD - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 2.3 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
Micro 2.8 3.1 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
Advantage 0 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
Advantage MT5 0 0.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors
Advantage Plus 1.8 2.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors -6.9 7
Advantage Plus MT5 1.8 2.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.2 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.58 -0.26 00:05:00 23:55:00 FX Majors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top