Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. FT Global Ltd podlega regulacji IFSC.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. FT Global Ltd podlega regulacji IFSC.

Krótkie wprowadzenie do podstaw forex

Krótkie wprowadzenie do podstaw forex

O Autorze: Andreas Thalassinos (BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA), Szef Edukacji FXTM. Renomowany ekspert Fx, Analityk Techniczny oraz autorytet w dziedzinie obrotu algorytmicznego.

Nauka Forex

Jeśli obrót to dla Ciebie nowość, możesz zapoznać się z kilkoma definicjami i przykładami, które pomogą Ci w zrozumieniu rynku forex. To krótkie podsumowanie, które pomoże Ci w poszerzeniu Twojej wiedzy o obrocie.

Instrumenty finansowe

Obejmują Pary Walutowe (forex), CFD na Indeksy, Towary oraz Metale Spot. Wszystkie instrumenty mają charakter spekulacyjny i są skomplikowane, a inwestorzy muszą zapoznać się ze wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami. Na portalu FXTM dostępny jest szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych, które pomogą Ci w zapoznaniu się z terminologią i narzędziami handlowymi używanymi na rynku finansowym. 

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa jest oferowana przez brokerów, aby zmaksymalizować siłę nabywczą inwestorów, umożliwiając zainwestowanie niewielkich środków do otwarcia znacznie większej pozycji. Dźwignia finansowa jest przedstawiona jako współczynnik, jeśli więc wynosi na przykład 1:100, to oznacza, że siła nabywcza inwestora została powiększona o 100 razy. Dźwignia zwiększa zarówno potencjalne zyski jak i straty wygenerowane przez transakcję.

Depozyt zabezpieczający: Z uwagi na fakt, że dzięki dźwigni finansowej inwestor może wykorzystać w obrocie więcej środków od swojego depozytu, broker wymaga od inwestora, aby pozostawił on na swoim rachunku określoną ilość środków w celu utrzymania otwartej pozycji.

Dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający są zależne od Twojego doświadczenia i wiedzy o obrocie.

Aby obliczyć depozyt zabezpieczający w stosunku do dźwigni finansowej, prosimy o użycie Kalkulatora Depozytu.

Analiza Fundamentalna i Techniczna

Analiza fundamentalna skupia się na takich czynnikach jak wydarzenia ekonomiczne, polityczne i środowiskowe, które mogą wywołać wzrosty lub spadki cen, albo spowodować, że dany rynek pozostaje w trendzie bocznym.

Analiza techniczna to ocena zmian cen w celu wykrycia, w którym kierunku zmierza rynek.  Założenia analizy technicznej:

  1. Wszystkie znane fundamenty są odzwierciedlone na wykresach cen.
  2. Ceny kierują się w formacjach znanych jako trendy.
  3. Trendy cenowe, które wystąpiły w przeszłości, mogą wystąpić ponownie w przyszłości.

Zarządzanie ryzykiem

Obrót niesie za sobą pewne zagrożenia. Jak z każdym kontraktem finansowym, istnieje zagrożenie związane ze stroną, z którą zawarty jest kontrakt, tak zwane "Ryzyko Strony Przeciwnej.’ Ryzyko strony przeciwnej to zagrożenie, że druga strona kontraktu nie spełni swoich zobowiązań.

Inny typ zagrożenia jest powiązany z siłami rynkowymi, które są z kolei wypadkową czynników ekonomicznych wpływających na cenę danego instrumentu finansowego. Na przykład, jeśli prognozujesz, że Twoja waluta bazowa umocni się wobec waluty kwotowanej, a nieoczekiwane czynniki polityczne osłabią walutę bazową, to zanotujesz stratę.

Jak FXTM pomaga Ci w zarządzaniu ryzykiem

Wezwanie do uzupełnienia depozytu - to sygnał od brokera, że Twój rachunek przekroczył wymagany depozyt  określony w procentach. Innymi słowy, na Twoim rachunku znajduje się niewystarczająca ilość środków, aby utrzymać otwarte pozycje.

Take Profit – ustawiony przez Ciebie poziom ceny na platformie transakcyjnej, przy którym realizujesz zyski. Przykład: Jeśli kupisz 1.000 EUR po kursie 1,20000 EUR za USD, jest to równe 1.200 USD (1000 X 1,20000).
Jeśli zlecenie take-profit jest ustawione na poziomie 1,30000, a cena rośnie z 1,20000 do 1,30000, zlecenie take-profit zamyka Twoją pozycję z zyskiem 100 USD.

Stop Loss ustawiony przez Ciebie poziom ceny na platformie transakcyjnej, który chroni Twój kapitał w sytuacji, gdy rynek zmierza w niepożądanym przez Ciebie kierunku. Przykład: jeśli obracasz EURUSD i składasz zlecenie stop loss na poziomie 1,27000, gdy EURUSD spadnie poniżej 1,27000, Twoja otwarta pozycja zostanie zamknięta.

Stop Out – poziom, przy którym platforma transakcyjna zacznie automatycznie zamykać Twoje najmniej zyskowne pozycje, aby uchronić Cię przed większymi stratami, w przypadku znacznych ruchów na rynku w odwrotnym kierunku od pożądanego przez Ciebie.

Ostrzeżenie: Ten napisany/obrazowy materiał składa się z osobistych opinii i pomysłów. Treści tej nie należy interpretować jako zawierającej jakiekolwiek doradztwo inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji. Nie oznacza to obowiązku zakupu usług inwestycyjnych, ani też nie gwarantuje lub nie przewiduje przyszłych wyników. Firma FXTM, jej podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy, członkowie zarządu lub pracownicy nie gwarantują dokładności, aktualności, terminowości ani kompletności wszelkich udostępnionych informacji lub danych i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek inwestycji opartych na tych podanych informacjach.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Obrót produktami opartymi na dźwigni finansowej, takimi jak CFD albo forex, niesie za sobą istotne ryzyko. Nie należy obracać kwotami, na których stratę nie można sobie pozwolić. Istnieje zagrożenie, że potencjalna strata przewyższy zainwestowane środki. Nie należy zawierać transakcji, jeśli się w pełni nie zrozumiało wszelkich zagrożeń. Podczas obrotu należy zawsze brać pod uwagę poziom doświadczenia. Jeśli nie rozumiesz zagrożeń, udaj się po niezależną poradę.

Scroll Top