FXTM Invest Profit calculator

FXTM Invest Profit Calculator

1
จำนวนเงินลงทุน (USD)
2
กำไรที่คาดไว้ (%)
0%
300%
3
ส่วนแบ่งกำไร %
0%
50%
4
จำนวนเงินรวมที่ถอน (USD)
0
1500
Results
USD 1500
USD 500
จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้จัดการขึ้นอยู่กับ 0% ส่วนแบ่งกำไร
USD 1000
การถอนเงินสุทธิ
Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)