CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Đăng nhập MyFXTM

Trong email mà bạn nhận được ngay sau khi đăng ký. Nếu bạn không nhận được email này, vui lòng sử dụng dịch vụ đặt lại mật khẩu.

Bạn có thể đặt lại mật khẩu qua 3 bước đơn giản:

  1. Nhập ID MyFXTM hoặc email của bạn
  2. Nhập PIN
  3. Nhập mật khẩu mới.

Vui lòng đảm bảo bạn lưu mật khẩu ở nơi an toàn và không cho bất cứ bên thứ ba nào biết.

Bạn có thể đổi mật khẩu qua 3 bước đơn giản:

  1. Yêu cầu PIN
  2. Nhập PIN
  3. Nhập mật khẩu mới.
Back to FAQ
Scroll Top