FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Cách tính

Hoa hồng chỉ được áp dụng cho Tài khoản Advantage MT4 và Tài khoản Advantage MT5.

Tài khoản Advantage MT4: Hoa hồng được thu theo 4 đơn vị của Đồng tiền cơ sở và tỷ lệ chuyển đổi so với tiền tệ của tài khoản giao dịch (nếu áp dụng).

Ví dụ:

Nếu tài khoản của bạn bằng USD.

Nếu bạn giao dịch 1 lot USD/JPY. Hoa hồng sẽ là 4 USD.

Nếu bạn giao dịch 1 lot EUR/USD. Hoa hồng sẽ là 4 EUR * (tỉ giá) 1,10873 = 4,43 USD

Nếu tài khoản của bạn bằng EUR:

Bạn giao dịch 1 lot EUR/USD. Hoa hồng sẽ là 4 EUR

Nếu bạn giao dịch 1 lot USD/JPY. Hoa hồng sẽ là 4 USD / (tỉ giá) 1,10873 = 3,60 EUR

Advantage MT5: Hoa hồng là cố định ở mức 4 USD, trong đó 2 USD khi bạn mở một vị trí và 2 USD khi bạn đóng.

Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang Phí qua đêm & Hoa hồng .

Vốn cổ phần = Số dư + Tín dụng + Lời/Lỗ + Phí qua đêm + Hoa hồng

Tiền ký quỹ = Giá trị khái toán / Đòn bẩy

  Ví dụ: 1 lot EUR/USD ở mức đòn bẩy 1:1000:

100.000 EUR / 1000 = 100 EUR


Đối với kim loại = Khối lượng * Giá trị hợp đồng * Giá mở / Đòn bẩy

Ví dụ: 1 lot XAUUSD: 1 * 100 * 1.263,14 / 500 = 252,63 USD

Đối với kim loại = Khối lượng * Giá trị hợp đồng * Giá mở * Tiền ký quỹ %

Ví dụ: 1 lot AAPL: 1 * 100 * 42,96 * 0,04 = 171,84 USD

Tiền ký quỹ tự do = Vốn cổ phần - Tiền ký quỹ đã sử dụng

0,25% = 400:1

0,50% = 200:1

1% = 100:1

2% = 50:1

3% = 33:1

5% = 20:1

Vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu về tiền ký quỹ đối với chỉ số và hàng hóa là cố định theo mỗi điều khoản hợp đồng.

Mức ký quỹ = Vốn cổ phần/Tiền ký quỹ đã sử dụng x 100

Bạn cũng có thể tính mức ký quỹ bằng Máy tính Ký quỹ của chúng tôi.

Phí qua đêm = Giá trị pip x Số lượng lot x Tỷ lệ phí qua đêm x Số đêm

Ví dụ:

10 USD (giá trị pip cho 1 lot GBP/USD) x 4 (số lượng lot) x 0,35 (GBP/USD ngắn hạn) x 4 (số đêm) = 56 USD phí qua đêm

Có thể xem giá trị pip trong trang Điều khoản Hợp đồng của chúng tôi.

Xem thêm thông tin về phí qua đêm tại đây .

0.0001 hoặc 0.01 x giá trị khái toán (tùy vào loại tiền tệ - chữ số thập phân thứ 4 cho loại tiền tệ có chữ số thập phân thứ 5 và thứ 2 cho loại tiền tệ có chữ số thập phân thứ 3)

Ví dụ: 1 lot EUR/USD

0,0001 x 100.000 (1 lot = 100.000) = 10 USD.

Hoặc bạn có thể tính giá trị của một pip bằng Máy tính Pip của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng giá trị pip luôn được gọi tên trong tiền tệ báo giá. Bạn có thể xem tất cả thông tin trên trang Điều khoản Hợp đồng.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).