FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể sửa tên bằng cách gửi email cho chúng tôi đến documents@fxtm.com và giải thích lý do bạn muốn đổi  kèm theo một bản sao giấy tờ chứng minh nhận dạng của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về trạng thái yêu cầu của bạn.

Để đổi email hay số điện thoại của bạn, vui lòng truy cập trang Hồ sơ Người dùng trong MyFXTM, bấm vào “Đổi” trong cột “Hành động” và làm theo các bước.

Bạn có thể sửa địa chỉ cư trú của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh cư trú của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ cập nhật hồ sơ của bạn.

Bạn có thể xem thông tin về giấy tờ chứng minh cư trú tại đây.

Để tùy chỉnh đăng ký của bạn, hãy truy cập trang Quản lý Đăng ký trong MyFXTM. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ không thể hủy đăng ký nhận thông tin liên hệ cần thiết về hoạt động giao dịch của bạn.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).