FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Đăng nhập MyFXTM

Trong email mà bạn nhận được ngay sau khi đăng ký. Nếu bạn không nhận được email này, vui lòng sử dụng dịch vụ đặt lại mật khẩu.

Bạn có thể đặt lại mật khẩu qua 3 bước đơn giản:

  1. Nhập ID MyFXTM hoặc email của bạn
  2. Nhập PIN
  3. Nhập mật khẩu mới.

Vui lòng đảm bảo bạn lưu mật khẩu ở nơi an toàn và không cho bất cứ bên thứ ba nào biết.

Bạn có thể đổi mật khẩu qua 3 bước đơn giản:

  1. Yêu cầu PIN
  2. Nhập PIN
  3. Nhập mật khẩu mới.
Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).