FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Chuyển tiền nội bộ

  1. Vào trang “Chuyển tiền nội bộ” trong mục “Tiền của tôi” trong MyFXTM.
  2. Chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển tiền từ đó hoặc đến đó, số tiền và bấm “Xác nhận”.

- Bạn chỉ có thể chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch của bạn

- Chỉ có thể chuyển tiền bằng tiền tệ của các tài khoản đó.

- Không có giới hạn tối thiểu/tối đa với chuyển tiền nội bộ.

- Nếu bạn có thưởng trong tài khoản, theo Điều khoản và Điều kiện về thưởng, chúng tôi có thể sẽ phải hủy khoản thưởng này. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ gửi  một email yêu cầu bạn xác nhận bạn có muốn tiến hành yêu cầu của mình hay không.

Không! Mọi yêu cầu chuyển tiền nội bộ đều miễn phí.
Tuy nhiên, nếu tiền tệ của các tài khoản khác nhau, tiền sẽ được chuyển đổi theo tỉ giá của FXTM vào ngày tiền được ghi có vào tài khoản.

  1. Vào trang Rút tiền trong mục “Tiền của tôi” trong MyFXTM.
  2. Chọn phương thức thanh toán Chuyển tiền IB và bấm “Rút tiền”.
  3. Chọn ví hoặc tài khoản giao dịch mà bạn muốn rút tiền từ đó và gửi tiền vào đó, cho biết số tiền. Sau đó, bấm “Xác nhận”.
  4. Chọn lý do rút tiền và nhấn 'Xác nhận'.

Chuyển tiền nội bộ được xử lý trong vài phút. Nếu bạn gặp tình trạng chậm trễ, vui lòng liên hệ với phòng Hậu bị của chúng tôi.

Back to FAQ
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).