Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Lợi nhuận
đồng tiền
0.00%
USD đồng tiền
6079.39%
Tuần: +83.42%
GBP đồng tiền
5042.32%
Tuần: -27.34%
USD đồng tiền
2988.92%
Tuần: -44.49%
USD đồng tiền
2982.83%
Tuần: +11.12%
USD đồng tiền
2118.89%
Tuần: +55.57%
USD đồng tiền
2137.94%
Tuần: -0.02%
USD đồng tiền
1844.72%
Tuần: -0.05%
USD đồng tiền
1987.83%
Tuần: -0.02%
USD đồng tiền
1432.95%
Tuần: +232.89%
USD đồng tiền
1129.27%
Tuần: +0.67%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
0.00%
Rút vốn Tối đa 0.00%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
6079.39%
Tuần: +83.42%
Rút vốn Tối đa 35.94%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động128
Phí 30%
GBP đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
TEL 15015515151
TEL 15015515151
China
China
Lợi nhuận
5042.32%
Tuần: -27.34%
Rút vốn Tối đa 40.16%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động124
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
2988.92%
Tuần: -44.49%
Rút vốn Tối đa 44.67%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động281
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
2982.83%
Tuần: +11.12%
Rút vốn Tối đa 77.00%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động341
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
2118.89%
Tuần: +55.57%
Rút vốn Tối đa 72.65%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động666
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
2137.94%
Tuần: -0.02%
Rút vốn Tối đa 59.63%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động279
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
1844.72%
Tuần: -0.05%
Rút vốn Tối đa 8.51%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động132
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
1987.83%
Tuần: -0.02%
Rút vốn Tối đa 47.65%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động133
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
1432.95%
Tuần: +232.89%
Rút vốn Tối đa 68.48%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động54
Phí 20%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1129.27%
Tuần: +0.67%
Rút vốn Tối đa 42.63%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động486
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.