Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
16633.63%
Tuần: +18.14%
USD đồng tiền
3935.58%
Tuần: +8.44%
USD đồng tiền
2467.97%
Tuần: -34.15%
USD đồng tiền
1737.04%
Tuần: +0.75%
USD đồng tiền
1122.15%
Tuần: +0.12%
USD đồng tiền
1402.53%
Tuần: -20.68%
USD đồng tiền
902.68%
Tuần: -17.98%
USD đồng tiền
604.64%
Tuần: +28.20%
EUR đồng tiền
665.58%
Tuần: +29.03%
USD đồng tiền
612.67%
Tuần: -7.36%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
16633.63%
Tuần: +18.14%
Rút vốn Tối đa 40.03%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động138
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
Lợi nhuận
3935.58%
Tuần: +8.44%
Rút vốn Tối đa 61.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động269
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
trader-man
trader-man
China
China
Lợi nhuận
2467.97%
Tuần: -34.15%
Rút vốn Tối đa 52.16%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động599
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1737.04%
Tuần: +0.75%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động794
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
1122.15%
Tuần: +0.12%
Rút vốn Tối đa 46.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động880
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Fuad_NinjaForex
Fuad_NinjaForex
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1402.53%
Tuần: -20.68%
Rút vốn Tối đa 68.39%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động122
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
902.68%
Tuần: -17.98%
Rút vốn Tối đa 98.04%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động170
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
Lợi nhuận
604.64%
Tuần: +28.20%
Rút vốn Tối đa 43.67%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động101
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
Feeder trader
Feeder trader
South Africa
South Africa
Lợi nhuận
665.58%
Tuần: +29.03%
Rút vốn Tối đa 75.03%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động228
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
612.67%
Tuần: -7.36%
Rút vốn Tối đa 70.34%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động114
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top