Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
20002.34%
Tuần: -7.45%
USD đồng tiền
5529.07%
Tuần: -1.21%
USD đồng tiền
2119.74%
Tuần: -0.40%
USD đồng tiền
1653.56%
Tuần: +0.11%
USD đồng tiền
1521.10%
Tuần: +66.16%
USD đồng tiền
740.41%
Tuần: -0.30%
USD đồng tiền
840.40%
Tuần: +4.31%
USD đồng tiền
757.49%
Tuần: -8.50%
USD đồng tiền
645.74%
Tuần: +12.90%
USD đồng tiền
983.97%
Tuần: +28.91%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
20002.34%
Tuần: -7.45%
Rút vốn Tối đa 40.03%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động194
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
5529.07%
Tuần: -1.21%
Rút vốn Tối đa 61.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động325
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
2119.74%
Tuần: -0.40%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động850
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
1653.56%
Tuần: +0.11%
Rút vốn Tối đa 21.38%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động96
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
1521.10%
Tuần: +66.16%
Rút vốn Tối đa 46.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động936
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
740.41%
Tuần: -0.30%
Rút vốn Tối đa 0.73%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động870
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Nhà quản lý chiến lược
125caopanshou
125caopanshou
China
China
Lợi nhuận
840.40%
Tuần: +4.31%
Rút vốn Tối đa 35.52%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động107
Phí 20%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
Super EA
Super EA
China
China
Lợi nhuận
757.49%
Tuần: -8.50%
Rút vốn Tối đa 50.36%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động319
Phí 25%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
G-T-I
G-T-I
Lợi nhuận
645.74%
Tuần: +12.90%
Rút vốn Tối đa 25.86%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động152
Phí 25%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
traderhappy
traderhappy
Vietnam
Vietnam
Lợi nhuận
983.97%
Tuần: +28.91%
Rút vốn Tối đa 65.44%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động144
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top