There are no real surprises that the Bank of England (BoE) left interest rates unchanged at the conclusion of its latest monetary policy meeting today, but the most interesting twist that occurred included the BoE following the lead of the Federal Reserve overnight and the ECB the day prior, by appearing downbeat on the economic outlook.

This results in yet another contrast and twist from a central banker when you consider that BoE Governor Carney, made optimistic comments on the potential for higher interest rates in the United Kingdom just one week ago!

Overall the main action in the FX markets is investors shorting the USD in the aftermath of the Federal Reserve indicating that it is preparing to lower US interest rates. The USD has dropped across the board during trading on Thursday as expected, including against all of the G10, most emerging and Asian currencies with Gold remaining close to a five-year high above $1390.  

Source : Bloomberg Terminal

Source : Bloomberg Terminal

Source : Bloomberg Terminal

Điều khoản miễn trừ: Nội dung trong bài viết này bao gồm các quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là thông tin tư vấn đầu tư cá nhân và/hoặc tư vấn khác và/hoặc một lời đề nghị và/hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công cụ tài chính và/hoặc sự bảo đảm và/hoặc dự đoán về hiệu quả đầu tư trong tương lai. ForexTime (FXTM), các đơn vị liên kết, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào nảy sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên các thông tin hoặc dữ liệu đó.