CHNA50_m - FTSE China A50 Index

Điều khoản hợp đồng

Advantage 1 10 0.01 1 0.01 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC - 7 2023-09-20 0.966 -0.966
Advantage MT5 1 10 0.01 1 0.01 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 11:30:00 - 12:00:00 GTC - 7 2023-09-20 0.966 -0.966
Advantage Plus 3.5 10 0.01 1 0.01 - 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC 1:50 7 2023-09-20 0.966 -0.966
Advantage Plus MT5 3.5 10 0.01 1 0.01 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC 1:50 7 2023-09-20 0.966 -0.966
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).