NatGas - Khí thiên nhiên Mỹ (Giao ngay)

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 11 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 70 -90 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -68 0
Micro 11 100 0.01 0.001 10 0.001 50 0.7 -0.9 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -68 0
Advantage 10 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 70 -90 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC - -68 0
Advantage MT5 10 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 70 -90 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC - -68 0
Advantage Plus 23 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 70 -90 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -68 0
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).