WSt30m - Wall Street 30 (Mini)

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 2 10 0.1 5 1 0.1 1 1 - 50 -2.39 -2.54 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -3 7 2022-12-02 1.3116 -1.3116
Advantage 0.4 10 0.1 5 1 0.1 1 1 - 50 -2.39 -2.54 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC - -3 7 2022-12-02 1.3116 -1.3116
Advantage MT5 0.4 10 0.1 5 1 0.1 1 1 300 50 -2.39 -2.54 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC - -3 7 2022-12-02 1.3116 -1.3116
Advantage Plus 0.9 10 0.1 50 1 0.1 1 1 - 50 -2.39 -2.54 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -3 7 2022-12-02 1.3116 -1.3116
Advantage Plus MT5 0.9 10 0.1 5 1 0.1 1 1 300 50 -2.39 -2.54 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC - -3 7 2022-12-02 1.3116 -1.3116
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).