Nifty50_m - INDIA 50

مشخصات قرارداد

Advantage 5.1 10 0.01 - 0.01 0.1 0.1 5 -7.86 -18.17 03:05:00 22:45:00 12:10:00 - 12:45:00 2022-11-19 5.947 -5.947
Advantage MT5 5.1 10 0.01 0.01 0.1 0.1 10 -7.86 -18.17 03:05:00 22:45:00 12:10:00 - 12:45:00 2022-11-19 5.947 -5.947
Advantage Plus 11.9 10 0.01 0.01 0.1 0.1 5 -7.86 -18.17 03:05:00 22:45:00 12:10:00 - 12:45:00 2022-11-19 5.947 -5.947
Advantage Plus MT5 11.9 10 0.01 0.01 0.1 0.1 10 -7.86 -18.17 03:05:00 22:45:00 12:10:00 - 12:45:00 2022-11-19 5.947 -5.947
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.