Chia sẻ Lợi nhuận trong FXTM Invest là gì? FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Chia sẻ Lợi nhuận trong FXTM Invest là gì?

Chia sẻ Lợi nhuận đại diện cho phần trăm lợi nhuận sẽ được tưởng thưởng cho Nhà quản lý Chiến lược vì hiệu suất tích cực của họ. Chia sẻ lợi nhuận tương ứng được trừ vào tài khoản của Nhà đầu tư và chuyển vào Ví của Nhà quản lý Chiến lược.  Nhà quản lý Chiến lược tự do đặt Lợi nhuận Chia sẻ của riêng mình từ 0% đến 50%. Lợi nhuận Chia sẻ được thanh toán trong bốn trường hợp:

  • Cứ sau 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Đầu tư
  • Trong trường hợp rút tiền khỏi Tài khoản Đầu tư
  • Trong trường hợp đóng tài khoản của Nhà quản lý Chiến lược
  • Trong trường hợp đóng Tài khoản Đầu tư

Chẳng hạn, giả sử số dư tức thời trong Tài khoản Đầu tư vào ngày 10/01 là 1.000 USD và Chia sẻ Lợi nhuận được đặt là 50%. Vào ngày 09/02, Số dư tức thời tăng lên thành 1.400 USD. Khi 30 ngày trôi qua từ ngày 10/01 đến ngày 09/02, Chia sẻ Lợi nhuận là 50% được tính như sau: 400 x 50% = 200 USD

Chia sẻ Lợi nhuận là 200 USD được trừ vào Tài khoản Đầu tư và chuyển vào Ví của Nhà quản lý Chiến lược. Dưới đây là ví dụ về Chia sẻ Lợi nhuận được thanh toán do kết quả rút tiền của Nhà đầu tư:

Số dư tức thời của Nhà đầu tư vào ngày 10/01 = 1.000 USD

Số dư tức thời của Nhà đầu tư vào ngày 15/01 = 2.000 USD

Chia sẻ Lợi nhuận = 20%

Lợi nhuận = 1.000 USD

Khi Nhà đầu tư quyết định rút 500 USD, Chia sẻ Lợi nhuận được tính sử dụng công thức sau đây:

Số tiền Rút ra / Số dư tức thời của Tài khoản Đầu tư =

500 / 2.000 = 0,25

Chia sẻ Lợi nhuận = 20% X 1.000 X 0,25 = 50 USD

Chia sẻ Lợi nhuận= % Chia sẻ Lợi nhuận X Lợi nhuận X (Số tiền Rút ra / Số dư Tức thời Tài khoản Đầu tư)

Chia sẻ Lợi nhuận là 50 USD được trừ vào Tài khoản Đầu tư và chuyển vào Ví của Nhà quản lý Chiến lược. Nhà quản lý Chiến lược giao dịch càng lâu, thì nhà đầu tư càng tự tin hơn.

Viếng thăm chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).