Cấp phép
Quản lý& Đăng ký

Cấp phép

FSC logo FSC

Exinity Limited hoạt động theo quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Mauritius, với Giấy phép công ty đầu tư số C113012295.

Mục tiêu hàng đầu của FSC là định vị Mauritius thành một khu vực quyền hạn liêm chính với sự cân bằng về việc hoạt động theo quy định và phát triển doanh nghiệp. Exinity Limited đã được cấp Giấy phép công ty đầu tư (Công ty dịch vụ đầy đủ, trừ Bảo hiểm) theo Mục 29 trong Đạo luật Chứng khoán 2005, Quy tắc 4 trong Quy tắc (Cấp phép) Chứng khoán 2007 và Quy tắc Dịch vụ Tài chính (Cấp phép và các Lệ phí chung) 2008.

Exinity Limited được cấp phép để cung cấp giao dịch với các sản phẩm Forex và CFD, ngoài các công cụ khác và chứng khoán.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).