Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Cấp phép
Quản lý& Đăng ký

Cấp phép

IFSC

FT Global Limited được quản lý bởi Ủy ban Dịch Vụ Tài chính Quốc tế (IFSC) theo giấy phép số IFSC/60/345/TS và IFSC/60/345/APM.

Một trong những mục tiêu của IFSC là thúc đẩy và phát triển Belize, là một trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế, cũng như giám sát và quản lý hiệu quả các dịch vụ tài chính quốc tế.

FT Global Limited được IFSC cấp phép cung cấp các dịch vụ sau:

  • Giao dịch các công cụ tài chính và công cụ phái sinh dựa trên hàng hóa, cũng như các chứng khoán khác
  • Bảo vệ và Quản lý Tài sản Quốc tế.
Scroll Top