Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Cấp phép
Quản lý& Đăng ký

Cấp phép

IFSC

FT Global Limited được quản lý bởi Ủy ban Dịch Vụ Tài chính Quốc tế (IFSC) theo giấy phép số IFSC/60/345/TS và IFSC/60/345/APM.

Một trong những mục tiêu của IFSC là thúc đẩy và phát triển Belize, là một trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế, cũng như giám sát và quản lý hiệu quả các dịch vụ tài chính quốc tế.

FT Global Limited được IFSC cấp phép cung cấp các dịch vụ sau:

  • Giao dịch các công cụ tài chính và công cụ phái sinh dựa trên hàng hóa, cũng như các chứng khoán khác
  • Bảo vệ và Quản lý Tài sản Quốc tế.