FXTM Invest Profit calculator

FXTM Invest Profit Calculator

1
Số tiền đầu tư (USD)
2
Lợi nhuận dự kiến (%)
0%
300%
3
% Chia sẻ Lợi nhuận
0%
50%
4
Tổng số tiền rút ra (USD)
0
1500
Results
USD 1500
USD 500
Số tiền được thanh toán cho Nhà quản lý dựa trên 0% chia sẻ lợi nhuận
USD 1000
Số tiền rút ròng
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).