پرسش‌های متداول

امروز چه کمکی می توانیم به شما بکنیم؟

ورود به MyFXTM

در ایمیلی که شما بلافاصله پس از ثبت نام خود دریافت کردید. اگر این ایمیل را دریافت نکرده اید، لطفا از خدمات تنظیم مجدد رمز استفاده کنید.

شما می توانید در سه مرحله تنظیم مجدد رمز را انجام دهید:

  1. MyFXTM ID یا ایمیل خود را وارد کنید
  2. PIN را وارد کنید
  3. رمز جدید را وارد کنید.

لطفا اطمینان حاصل کنید که رمز خود را در یک جای امن نگهداری می کنید و آن را نزد هیچ فرد دیگری فاش نکنید.

شما می توانید در سه مرحله رمز خود را عوض کنید:

  1. درخواست PIN دهید
  2. PIN را وارد کنید
  3. رمز جدید را وارد کنید.
Back to FAQ
Scroll Top