Apple shares tumbled nearly 2% on Monday despite the company unveiling a series of new services at its campus in Cupertino, California.

The technology giant announced a new streaming-television service, all-you-can-read magazine subscription, a physical credit card, and a gaming bundle. This development certainly suggests that Apple is transitioning from a hardware company to service-based– a move that is seen boosting growth potential. However, today’s negative reaction suggests that Apple shares are more concerned with other pressing matters. While the company’s stocks have the potential to push higher, upside gains remain capped by external factors.

Concerns over slowing global growth coupled with geopolitical risk factors continue to sour appetite for riskier assets. With risk aversion likely to remain a market theme amid the uncertainty, global equity markets are likely to continue feeling the heat with Apple falling into the category. 

In regards to the technical picture, Apple shares remain in a bullish trend on the daily charts despite the drop witnessed today. However, a breakdown below the $184.73 higher low threatens the current uptrend with the next level of interest back at $180.00. 

Điều khoản miễn trừ: Nội dung trong bài viết này bao gồm các quan điểm cá nhân và không nên được hiểu là thông tin tư vấn đầu tư cá nhân và/hoặc tư vấn khác và/hoặc một lời đề nghị và/hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công cụ tài chính và/hoặc sự bảo đảm và/hoặc dự đoán về hiệu quả đầu tư trong tương lai. ForexTime (FXTM), các đơn vị liên kết, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào nảy sinh từ bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên các thông tin hoặc dữ liệu đó.