Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Last Update: 21:00 GMT +03:00
Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
13395.43%
Tuần: -2.93%
USD đồng tiền
3290.71%
Tuần: -2.79%
USD đồng tiền
868.62%
Tuần: +1.97%
USD đồng tiền
1533.20%
Tuần: -4.30%
USD đồng tiền
2477.52%
Tuần: +17.78%
USD đồng tiền
1435.89%
Tuần: +15.76%
USD đồng tiền
1965.01%
Tuần: -0.30%
USD đồng tiền
2026.65%
Tuần: +0.44%
USD đồng tiền
1843.47%
Tuần: -5.20%
USD đồng tiền
596.88%
Tuần: +3.83%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
13395.43%
Tuần: -2.93%
Rút vốn Tối đa 59.90%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động380
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
3290.71%
Tuần: -2.79%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1036
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
868.62%
Tuần: +1.97%
Rút vốn Tối đa 37.25%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1056
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
1533.20%
Tuần: -4.30%
Rút vốn Tối đa 71.49%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động477
Phí 28%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
2477.52%
Tuần: +17.78%
Rút vốn Tối đa 41.37%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động210
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
CutForex
CutForex
Thailand
Thailand
Lợi nhuận
1435.89%
Tuần: +15.76%
Rút vốn Tối đa 64.88%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động338
Phí 35%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
1965.01%
Tuần: -0.30%
Rút vốn Tối đa 33.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động220
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
2026.65%
Tuần: +0.44%
Rút vốn Tối đa 59.83%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động231
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
Super EA
Super EA
China
China
Lợi nhuận
1843.47%
Tuần: -5.20%
Rút vốn Tối đa 87.35%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động505
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
596.88%
Tuần: +3.83%
Rút vốn Tối đa 64.59%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động686
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top