Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Return
đồng tiền
0.00%
USD đồng tiền
6041.96%
Tuần: -1.19%
USD đồng tiền
1957.75%
Tuần: +12.79%
USD đồng tiền
2019.61%
Tuần: -2.81%
USD đồng tiền
1786.87%
Tuần: -6.73%
USD đồng tiền
1539.02%
Tuần: -10.25%
USD đồng tiền
1241.32%
Tuần: -7.45%
USD đồng tiền
1030.21%
Tuần: -4.67%
USD đồng tiền
927.10%
Tuần: -17.09%
USD đồng tiền
998.11%
Tuần: -6.70%
USD đồng tiền
910.67%
Tuần: -56.40%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
0.00%
Rút vốn Tối đa 0.00%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
6041.96%
Tuần: -1.19%
Rút vốn Tối đa 35.94%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động159
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Lợi nhuận
1957.75%
Tuần: +12.79%
Rút vốn Tối đa 14.85%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động340
Phí 32%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
2019.61%
Tuần: -2.81%
Rút vốn Tối đa 59.63%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động310
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
1786.87%
Tuần: -6.73%
Rút vốn Tối đa 47.65%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động164
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
1539.02%
Tuần: -10.25%
Rút vốn Tối đa 20.72%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động163
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
1241.32%
Tuần: -7.45%
Rút vốn Tối đa 35.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động312
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
1030.21%
Tuần: -4.67%
Rút vốn Tối đa 29.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động312
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
MarkMew
MarkMew
Lợi nhuận
927.10%
Tuần: -17.09%
Rút vốn Tối đa 35.99%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động329
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
998.11%
Tuần: -6.70%
Rút vốn Tối đa 36.85%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động302
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
910.67%
Tuần: -56.40%
Rút vốn Tối đa 77.00%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động372
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.