Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Last Update: 23:00 GMT +03:00
Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
12100.90%
Tuần: +3.76%
USD đồng tiền
3090.97%
Tuần: +1.54%
USD đồng tiền
4300.63%
Tuần: -20.40%
USD đồng tiền
2486.33%
Tuần: +2.51%
USD đồng tiền
1582.47%
Tuần: +46.77%
USD đồng tiền
1092.44%
Tuần: +16.12%
USD đồng tiền
1459.87%
Tuần: -5.14%
USD đồng tiền
507.60%
Tuần: -11.26%
USD đồng tiền
1519.07%
Tuần: +23.74%
USD đồng tiền
1337.54%
Tuần: +8.51%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
12100.90%
Tuần: +3.76%
Rút vốn Tối đa 59.90%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động320
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
3090.97%
Tuần: +1.54%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động976
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
4300.63%
Tuần: -20.40%
Rút vốn Tối đa 70.41%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động451
Phí 35%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
2486.33%
Tuần: +2.51%
Rút vốn Tối đa 92.19%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động146
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
1582.47%
Tuần: +46.77%
Rút vốn Tối đa 36.83%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động132
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
1092.44%
Tuần: +16.12%
Rút vốn Tối đa 33.08%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động160
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
1459.87%
Tuần: -5.14%
Rút vốn Tối đa 71.49%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động417
Phí 23%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
507.60%
Tuần: -11.26%
Rút vốn Tối đa 32.77%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động996
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
1519.07%
Tuần: +23.74%
Rút vốn Tối đa 59.83%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động171
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
Super EA
Super EA
China
China
Lợi nhuận
1337.54%
Tuần: +8.51%
Rút vốn Tối đa 87.35%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động445
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top