Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Bạn có thể thua lỗ nhiều hơn số tiền mà bạn đầu tư. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Return
đồng tiền
%
USD đồng tiền
6086.76%
Tuần: +19.79%
USD đồng tiền
1068.47%
Tuần: +6.85%
GBP đồng tiền
1157.98%
Tuần: +39.31%
USD đồng tiền
858.61%
Tuần: +5.39%
USD đồng tiền
988.71%
Tuần: -1.37%
USD đồng tiền
537.57%
Tuần: -7.61%
USD đồng tiền
561.15%
Tuần: +29.24%
USD đồng tiền
457.01%
Tuần: +32.27%
USD đồng tiền
443.68%
Tuần: +15.38%
USD đồng tiền
407.64%
Tuần: +0.37%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
6086.76%
Tuần: +19.79%
Rút vốn Tối đa 61.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động130
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Lợi nhuận
1068.47%
Tuần: +6.85%
Rút vốn Tối đa 40.66%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động445
Phí 30%
GBP đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
1157.98%
Tuần: +39.31%
Rút vốn Tối đa 91.76%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động165
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
858.61%
Tuần: +5.39%
Rút vốn Tối đa 61.79%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động115
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
988.71%
Tuần: -1.37%
Rút vốn Tối đa 97.55%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động172
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
537.57%
Tuần: -7.61%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động640
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Nhà quản lý chiến lược
Joe the trader
Joe the trader
Lợi nhuận
561.15%
Tuần: +29.24%
Rút vốn Tối đa 68.21%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động340
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
457.01%
Tuần: +32.27%
Rút vốn Tối đa 40.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động117
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
443.68%
Tuần: +15.38%
Rút vốn Tối đa 48.35%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động444
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
Andrey Vladimirovich Sysoev
Andrey Vladimirovich Sysoev
Russia
Russia
Lợi nhuận
407.64%
Tuần: +0.37%
Rút vốn Tối đa 54.84%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1069
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.