Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Return
đồng tiền
0.00%
GBP đồng tiền
10072.60%
Tuần: +63.23%
USD đồng tiền
5632.33%
Tuần: +1.10%
USD đồng tiền
3453.88%
Tuần: +7.56%
USD đồng tiền
2235.88%
Tuần: +39.16%
USD đồng tiền
1307.16%
Tuần: +50.73%
USD đồng tiền
1364.78%
Tuần: -33.22%
USD đồng tiền
3320.06%
Tuần: +974.39%
USD đồng tiền
1059.31%
Tuần: -11.76%
USD đồng tiền
1043.73%
Tuần: +32.33%
USD đồng tiền
798.49%
Tuần: +25.14%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
0.00%
Rút vốn Tối đa 0.00%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
GBP đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
10072.60%
Tuần: +63.23%
Rút vốn Tối đa 65.70%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động101
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Lợi nhuận
5632.33%
Tuần: +1.10%
Rút vốn Tối đa 9.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động87
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
3453.88%
Tuần: +7.56%
Rút vốn Tối đa 61.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động66
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
2235.88%
Tuần: +39.16%
Rút vốn Tối đa 13.91%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động222
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
Kenoye R
Kenoye R
Nigeria
Nigeria
Lợi nhuận
1307.16%
Tuần: +50.73%
Rút vốn Tối đa 56.69%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động77
Phí 20%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
1364.78%
Tuần: -33.22%
Rút vốn Tối đa 62.09%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động53
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
3320.06%
Tuần: +974.39%
Rút vốn Tối đa 0.09%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động43
Phí 32%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
1059.31%
Tuần: -11.76%
Rút vốn Tối đa 43.92%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động222
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
1043.73%
Tuần: +32.33%
Rút vốn Tối đa 46.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động662
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
798.49%
Tuần: +25.14%
Rút vốn Tối đa 55.59%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động579
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.