Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
17764.90%
Tuần: -3.79%
USD đồng tiền
5536.80%
Tuần: +16.63%
USD đồng tiền
2100.05%
Tuần: +9.47%
USD đồng tiền
1022.06%
Tuần: -3.84%
USD đồng tiền
1320.54%
Tuần: +1.11%
USD đồng tiền
491.95%
Tuần: -0.20%
USD đồng tiền
482.07%
Tuần: +9.90%
USD đồng tiền
679.18%
Tuần: +9.09%
USD đồng tiền
655.45%
Tuần: +27.59%
USD đồng tiền
339.78%
Tuần: +2.25%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
17764.90%
Tuần: -3.79%
Rút vốn Tối đa 40.03%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động170
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
5536.80%
Tuần: +16.63%
Rút vốn Tối đa 61.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động301
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
2100.05%
Tuần: +9.47%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động826
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
1022.06%
Tuần: -3.84%
Rút vốn Tối đa 46.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động912
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
AworkSmarter
AworkSmarter
Lợi nhuận
1320.54%
Tuần: +1.11%
Rút vốn Tối đa 76.65%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động84
Phí 9%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Ro_
Ro_
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Lợi nhuận
491.95%
Tuần: -0.20%
Rút vốn Tối đa 63.65%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động489
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Nhà quản lý chiến lược
G-T-I
G-T-I
Lợi nhuận
482.07%
Tuần: +9.90%
Rút vốn Tối đa 25.86%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động128
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
Super EA
Super EA
China
China
Lợi nhuận
679.18%
Tuần: +9.09%
Rút vốn Tối đa 50.36%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động295
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
Lợi nhuận
655.45%
Tuần: +27.59%
Rút vốn Tối đa 43.67%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động133
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
339.78%
Tuần: +2.25%
Rút vốn Tối đa 54.86%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động476
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top