Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Return
đồng tiền
%
USD đồng tiền
3000.07%
Tuần: +0.98%
USD đồng tiền
1949.60%
Tuần: +6.44%
USD đồng tiền
1537.18%
Tuần: -3.13%
USD đồng tiền
1105.07%
Tuần: +4.27%
USD đồng tiền
1754.98%
Tuần: +20.37%
USD đồng tiền
560.03%
Tuần: +49.59%
USD đồng tiền
504.74%
Tuần: +18.31%
USD đồng tiền
423.97%
Tuần: +12.95%
USD đồng tiền
307.40%
Tuần: +0.56%
USD đồng tiền
419.93%
Tuần: +17.57%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
3000.07%
Tuần: +0.98%
Rút vốn Tối đa 52.16%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động501
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Lợi nhuận
1949.60%
Tuần: +6.44%
Rút vốn Tối đa 97.55%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động228
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
1537.18%
Tuần: -3.13%
Rút vốn Tối đa 87.53%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động122
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1105.07%
Tuần: +4.27%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động696
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
1754.98%
Tuần: +20.37%
Rút vốn Tối đa 61.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động171
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Joe the trader
Joe the trader
Lợi nhuận
560.03%
Tuần: +49.59%
Rút vốn Tối đa 68.21%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động396
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
504.74%
Tuần: +18.31%
Rút vốn Tối đa 62.67%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động424
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
loshu-vortex
loshu-vortex
Canada
Canada
Lợi nhuận
423.97%
Tuần: +12.95%
Rút vốn Tối đa 29.17%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động153
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
Agapios Polyviou
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
Lợi nhuận
307.40%
Tuần: +0.56%
Rút vốn Tối đa 34.88%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động977
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
RajeevSharma
RajeevSharma
India
India
Lợi nhuận
419.93%
Tuần: +17.57%
Rút vốn Tối đa 42.37%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động219
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top