Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
12475.90%
Tuần: +2.13%
USD đồng tiền
10766.25%
Tuần: +32.37%
USD đồng tiền
2367.88%
Tuần: +10.51%
USD đồng tiền
715.01%
Tuần: +1.49%
USD đồng tiền
1048.73%
Tuần: +5.87%
USD đồng tiền
1076.56%
Tuần: -6.04%
USD đồng tiền
2058.48%
Tuần: +151.55%
USD đồng tiền
1373.34%
Tuần: +8.88%
USD đồng tiền
848.56%
Tuần: -12.79%
USD đồng tiền
941.36%
Tuần: +19.84%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
12475.90%
Tuần: +2.13%
Rút vốn Tối đa 59.90%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động254
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Emmanuel Abiola Adedayo
Emmanuel Abiola Adedayo
Lợi nhuận
10766.25%
Tuần: +32.37%
Rút vốn Tối đa 50.11%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động100
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
2367.88%
Tuần: +10.51%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động910
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
715.01%
Tuần: +1.49%
Rút vốn Tối đa 12.10%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động930
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
GTI
GTI
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1048.73%
Tuần: +5.87%
Rút vốn Tối đa 25.86%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động212
Phí 25%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Super EA
Super EA
China
China
Lợi nhuận
1076.56%
Tuần: -6.04%
Rút vốn Tối đa 50.36%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động379
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Nhà quản lý chiến lược
elebiary
elebiary
Lợi nhuận
2058.48%
Tuần: +151.55%
Rút vốn Tối đa 77.69%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động98
Phí 20%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
1373.34%
Tuần: +8.88%
Rút vốn Tối đa 67.20%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động207
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
125caopanshou
125caopanshou
China
China
Lợi nhuận
848.56%
Tuần: -12.79%
Rút vốn Tối đa 35.52%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động167
Phí 25%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
941.36%
Tuần: +19.84%
Rút vốn Tối đa 71.49%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động351
Phí 23%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top