Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Last Update: 16:00 GMT +03:00
Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
13026.93%
Tuần: -5.33%
USD đồng tiền
3190.72%
Tuần: -5.93%
USD đồng tiền
863.39%
Tuần: +6.41%
USD đồng tiền
1536.34%
Tuần: -4.50%
USD đồng tiền
2477.52%
Tuần: +17.78%
USD đồng tiền
1404.44%
Tuần: +22.12%
USD đồng tiền
2026.65%
Tuần: +0.44%
USD đồng tiền
1818.53%
Tuần: +6.75%
USD đồng tiền
1868.12%
Tuần: +0.42%
USD đồng tiền
1390.20%
Tuần: -34.69%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
13026.93%
Tuần: -5.33%
Rút vốn Tối đa 59.90%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động376
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
3190.72%
Tuần: -5.93%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1032
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
863.39%
Tuần: +6.41%
Rút vốn Tối đa 37.25%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1052
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
1536.34%
Tuần: -4.50%
Rút vốn Tối đa 71.49%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động473
Phí 28%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
2477.52%
Tuần: +17.78%
Rút vốn Tối đa 41.37%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động206
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
CutForex
CutForex
Thailand
Thailand
Lợi nhuận
1404.44%
Tuần: +22.12%
Rút vốn Tối đa 64.88%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động334
Phí 35%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
2026.65%
Tuần: +0.44%
Rút vốn Tối đa 59.83%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động227
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
1818.53%
Tuần: +6.75%
Rút vốn Tối đa 33.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động216
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
Super EA
Super EA
China
China
Lợi nhuận
1868.12%
Tuần: +0.42%
Rút vốn Tối đa 87.35%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động501
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
GerryFx
GerryFx
Philippines
Philippines
Lợi nhuận
1390.20%
Tuần: -34.69%
Rút vốn Tối đa 43.79%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động79
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top