Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Return
đồng tiền
0.00%
GBP đồng tiền
6526.79%
Tuần: -28.68%
USD đồng tiền
5654.91%
Tuần: +0.46%
USD đồng tiền
3922.81%
Tuần: +20.74%
USD đồng tiền
2949.42%
Tuần: +81.67%
USD đồng tiền
1561.53%
Tuần: +72.09%
USD đồng tiền
3447.24%
Tuần: +511.99%
USD đồng tiền
3418.75%
Tuần: +511.99%
USD đồng tiền
3406.43%
Tuần: +511.99%
USD đồng tiền
3410.35%
Tuần: +512.64%
USD đồng tiền
1029.23%
Tuần: -10.02%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
0.00%
Rút vốn Tối đa 0.00%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
GBP đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
6526.79%
Tuần: -28.68%
Rút vốn Tối đa 65.70%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động102
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Lợi nhuận
5654.91%
Tuần: +0.46%
Rút vốn Tối đa 9.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động88
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
3922.81%
Tuần: +20.74%
Rút vốn Tối đa 61.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động67
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
2949.42%
Tuần: +81.67%
Rút vốn Tối đa 13.91%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động223
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
Kenoye R
Kenoye R
Nigeria
Nigeria
Lợi nhuận
1561.53%
Tuần: +72.09%
Rút vốn Tối đa 56.69%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động78
Phí 20%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
3447.24%
Tuần: +511.99%
Rút vốn Tối đa 0.00%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động40
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
3418.75%
Tuần: +511.99%
Rút vốn Tối đa 0.08%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động40
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
3406.43%
Tuần: +511.99%
Rút vốn Tối đa 0.10%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động40
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
3410.35%
Tuần: +512.64%
Rút vốn Tối đa 0.09%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động44
Phí 32%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
MarkMew
MarkMew
Lợi nhuận
1029.23%
Tuần: -10.02%
Rút vốn Tối đa 40.87%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động389
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.