Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Arcaninvestors
Argentina

PPSIGNAL01

Arcaninvestors

Arcaninvestors
Argentina

PPSIGNAL01

Arcaninvestors

17.09.2019
Don t Pause the account
Many times you will see that the daily closing profit is negative, the ppsignal robot never stops operating, so I recommend not pausing the account unless I announce it by this means. For more information visit our audited account. http://www.myfxbook.com/members/oaperuchena41/strategy-ppsignal01/3090791. Muchas veces usted vera que el profit de cierre diario es negativo, el robot ppsignal nunca deja de operar por lo que recomiendo no pausar la cuenta salvo que yo lo anuncie por este medio. gracias para mas information visite nuestra cuenta auditada.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Dear Investor, Be aware we start this strategy on Aug 27th, 2019. We open this account in January 2019 but the profit you see are from Aug 27th forward. According to this strategy, important points are the following: 1. if you believe necessary, use Protection Level according to your tolerance investor risk. 2. You can pause the account as many times as you think necessary 3. Wait with me for a minimum period of 90 Days to 120 Days to get results. 4. We recommend a minimum deposit of $ 250 but you can start at $100. * For the first 500 investors, the profit share will be 30% * After 1000 investor, the profit share will be 25% NOTE: Steady positive profits are more productive than high-risk ones Thank You. Best Regards, ArCan

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
43
Managed Funds ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
40K
Lợi nhuận Toàn thời gian
26.87%
Mức Rủi ro
3

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần-15.72
1 tháng-27.07
3 tháng-17.76
6 tháng+21.14
Toàn bộ thời gian+26.87

Thống kê

Rút vốn Tối đa40.64%
Tổng số Ngày Giao dịch285
Ngày có Lợi nhuận79
Ngày không có Lợi nhuận76
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +3.05%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -2.57%

Cài đặt

Đòn bẩy1:1000
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận30%

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư