XAUEUR - Gold/Euro

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 61 73 100 0.01 0.01 0.01 50 -0.72 -12.57 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.68 7
Advantage 31 70 100 0.01 0.01 0.01 50 -0.72 -12.57 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.68 7
Advantage Plus 34 53 100 0.01 0.01 0.01 50 -0.72 -12.57 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -19.68 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).