Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
14336.90%
Tuần: -5.41%
USD đồng tiền
3813.28%
Tuần: +2.06%
USD đồng tiền
3626.44%
Tuần: +3.22%
USD đồng tiền
1726.88%
Tuần: +2.59%
USD đồng tiền
1120.70%
Tuần: +28.94%
USD đồng tiền
1660.26%
Tuần: +4.99%
USD đồng tiền
933.66%
Tuần: -19.53%
USD đồng tiền
799.10%
Tuần: -16.07%
USD đồng tiền
663.64%
Tuần: +5.70%
USD đồng tiền
483.17%
Tuần: +7.55%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Mr_FX
Mr_FX
Lợi nhuận
14336.90%
Tuần: -5.41%
Rút vốn Tối đa 40.03%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động131
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
trader-man
trader-man
China
China
Lợi nhuận
3813.28%
Tuần: +2.06%
Rút vốn Tối đa 52.16%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động592
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
Lợi nhuận
3626.44%
Tuần: +3.22%
Rút vốn Tối đa 61.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động262
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1726.88%
Tuần: +2.59%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động787
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
1120.70%
Tuần: +28.94%
Rút vốn Tối đa 46.26%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động873
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Fuad_NinjaForex
Fuad_NinjaForex
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1660.26%
Tuần: +4.99%
Rút vốn Tối đa 68.39%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động115
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
933.66%
Tuần: -19.53%
Rút vốn Tối đa 98.04%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động163
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
799.10%
Tuần: -16.07%
Rút vốn Tối đa 96.90%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động166
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
663.64%
Tuần: +5.70%
Rút vốn Tối đa 70.34%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động107
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
Lợi nhuận
483.17%
Tuần: +7.55%
Rút vốn Tối đa 43.67%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động94
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top