Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Return
đồng tiền
%
USD đồng tiền
5254.01%
Tuần: -17.76%
USD đồng tiền
2803.47%
Tuần: +4.21%
USD đồng tiền
2265.08%
Tuần: +4.98%
USD đồng tiền
2206.32%
Tuần: +3.09%
USD đồng tiền
1900.32%
Tuần: +22.18%
USD đồng tiền
1237.09%
Tuần: +1.75%
USD đồng tiền
693.54%
Tuần: +2.82%
USD đồng tiền
640.73%
Tuần: -5.26%
USD đồng tiền
554.57%
Tuần: +1.09%
USD đồng tiền
278.35%
Tuần: +7.61%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
5254.01%
Tuần: -17.76%
Rút vốn Tối đa 72.94%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động107
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Lợi nhuận
2803.47%
Tuần: +4.21%
Rút vốn Tối đa 98.04%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động104
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng3
Lợi nhuận
2265.08%
Tuần: +4.98%
Rút vốn Tối đa 97.55%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động260
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Nhà quản lý chiến lược
Canyon
Canyon
China
China
Lợi nhuận
2206.32%
Tuần: +3.09%
Rút vốn Tối đa 61.78%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động203
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
1900.32%
Tuần: +22.18%
Rút vốn Tối đa 87.53%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động154
Phí 35%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
Lợi nhuận
1237.09%
Tuần: +1.75%
Rút vốn Tối đa 56.27%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động728
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng7
Nhà quản lý chiến lược
loshu-vortex
loshu-vortex
Canada
Canada
Lợi nhuận
693.54%
Tuần: +2.82%
Rút vốn Tối đa 29.17%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động185
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
RajeevSharma
RajeevSharma
India
India
Lợi nhuận
640.73%
Tuần: -5.26%
Rút vốn Tối đa 42.37%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động251
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
554.57%
Tuần: +1.09%
Rút vốn Tối đa 19.62%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1015
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
278.35%
Tuần: +7.61%
Rút vốn Tối đa 33.17%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động510
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top