Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Mr_FX

The_BIG_Whales

Mr_FX

Mr_FX

The_BIG_Whales

Mr_FX

12.03.2019
New Strategy Launched For Investors.
Hello Dear Investors, I Launched a new Strategy Manager Account named The_FX_Eagles. The_FX_Eagles has a unique and different strategy from The_BIG_Whales. If you don't want to put "All Balls in One Basket", then you can try new option in the form of The_FX_ Eagles. Thank You. Best Regards, Mr_FX.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Hello Dear Investor, I trade with a unique and tested strategy. I developed this strategy with experiments and experience of many years. According to this strategy, important points are the following:- 1. Wait with me for a minimum time period of 30 Days to 90 Days to get results. 2. The minimum recommended investment amount is $1000 for proper trading execution. NOTE:- Don't Forget that low profits for a long time are better than high profits for a few Days and Weeks and lose at the end! Thank You. Best Regards, Mr_FX.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
512
AUM ($)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
230K
Lợi nhuận Toàn thời gian
14142.03%
Mức Rủi ro
4

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+1.75
1 tháng+16.35
3 tháng+25.99
6 tháng+34.10
Toàn bộ thời gian+14142.03

Thống kê

Rút vốn Tối đa59.90%
Tổng số Ngày Giao dịch290
Ngày có Lợi nhuận173
Ngày không có Lợi nhuận174
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +8.50%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -3.32%

Cài đặt

Đòn bẩy1:100
Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận50%

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư