AUS200_m - Australia 200 Mini

Điều khoản hợp đồng

Advantage 1.1 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 3.98 -12.46 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -5.56 0 2023-09-25 0.508614 -0.508614
Advantage MT5 0.9 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 3.98 -12.46 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -5.56 0 2023-09-25 0.508614 -0.508614
Advantage Plus 1.1 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 3.98 -12.46 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -5.56 0 2023-09-25 0.508614 -0.508614
Advantage Plus MT5 2.6 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 3.98 -12.46 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -5.56 0 2023-09-25 0.508614 -0.508614
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).